Går un­der jor­den

BT - - NYHEDER - Pro­jekt­for­slag fra BIG – Bjar­ke In­gels Group. Pro­jekt­for­slag fra Hen­ning Lar­sen Ar­chi­tects. Pro­jekt­for­slag fra Po­ly­form Ar­ki­tek­ter.

ONS­DAG 6. MAJ 2015 kir­ke, St Al­ban’s Ang­li­can Church, li­ge i nær­he­den.

» Vi er gå­et til op­ga­ven med yd­myg­hed. Det er et svært sted at ar­bej­de i by­en, og i ar­bej­det med sel­ve mu­se­et har vi få­et en ær­bø­dig­hed og ære­frygt for be­sæt­tel­ses­ti­dens hi­sto­rie, som vi tro­e­de, vi kend­te. Når man ar­bej­de med et mu­se­um om fri­heds­kam­pen og be­sæt­tel­ses­ti­den, så kom­mer man til tæn­ke dybt over, hvad det er for en mu­se­um, vi skal la­ve, og vi har skul­let læ­se op på hi­sto­ri­en. Vi har skul­let tæn­ke over den til­væ­rel­se, som de men­ne­sker, der delt­og i mod­stand­s­kam­pen, hav­de. Mu­se­et skal væ­re en for­mid­ling og et monu­ment for den tid, hvor nog­le med li­vet som ind­sats sat­te sig op imod en stærk mod­stan­der. Vi hå­ber, at vo­res pro­jekt vi­de­re­gi­ver en stem­ning fra den­gang, « si­ger Pe­ter Thor­sen, adm. di­rek­tør, ar­ki­tekt MAA og part­ner i Lund­gaard & Tran­berg Ar­ki­tek­ter.

Det nye mu­se­um bli­ver på cir­ka 2.200 kva­drat­me­ter, hvoraf lan­ge de fle­ste lig­ger un­der jor­den. Må­let med byg­ge­ri­et er at ska­be en stem­ning af det il­le­ga­le ar­bej­de, en slags kæl­der­stem­ning, en kon­trast mel­lem lys og mør­ke.

» Det er en nedstig­ning til en un­der­ver­den. Der fo­re­går ik­ke me­get i ter­ræ­net. Vi har væ­ret nødt til at la­de en del af det stem­nings­ska­ben­de lig­ge i ud­stil­lings­de­sig­net, for­di man skal kun­ne la­ve skif­ten­de ud­stil­lin­ger. Man kan spør­ge: Skal byg­nin­gen væ­re stem­nings­ska­ben­de, el­ler skal den dan­ne en grun­dram­me, som slår to­nen an, så man kan læg­ge det græn­se­over­skri­den­de i nog­le ud­stil­lings­ku­ra­to­ri­ske greb? Vi er nok ge­ne­relt til­ba­ge­hol­den­de med vo­res ar­ki­tek­tur. Den skal kun­ne tol­kes på man­ge må­der og kun­ne hol­de sin vær­di man­ge år frem. Det stær­ke eks­pres­si­ve og spek­taku­læ­re er må­ske ik­ke li­ge os. Det er nok me­re os, som det er ble­vet sagt, at un­der­spil­le, så der er no­get til­ba­ge til for­tolk­ning, « si­ger Pe­ter Thor­sen.

Kraf­tig kri­tik fra fond

Et med­lem af dom­mer­ko­mi­te­en, Hen­rik Tvar­nø fra A. P. Møller fon­den, som har støt­tet pro­jek­tet med 20 mil­li­o­ner kro­ner, er ue­nig i dom­mer­ko­mi­te­ens valg og har af­gi­vet dis­sens. Han fryg­ter, at øko­no­mi­en un­der pro­jek­tet vil skri­de, for­di det er dyrt og tek­nisk kræ­ven­de at byg­ge un­der jor­den. Han sy­nes og­så, frem­går det af dom­mer­be­tænk­nin­gen, at byg­nin­gen over ter­ræn er ’ me­get yd­myg’.

» Man op­når med det­te for­slag ik­ke et helt til­stræk­ke­ligt in­vi­te­ren­de og ty­de­ligt sig­nal i by­bil­le­det, om at her fin­des et mu­se­um om fri­heds­kam­pen 1940- 45. Min­dre­tal­let ser en ri­si­ko for, at sig­nal­vær­di­en i ste­det bli­ver, at vi helst gem­mer min­det om fri­heds­kam­pen væk. Ved en re­a­li­se­ring af for­sla­get, er der stort be­hov for at gen­nemtæn­ke det­te di­lem­ma, « hed­der det i dis­sen­sen.

Min­dre­tal­let fryg­ter og­så, at trap­pen ned til ud­stil­lin­gen bli­ver klau­stro­fo­bi­sk og funk­tio­nelt dår­lig.

Ef­ter bran­den sid­ste år op­stod der en dis­kus­sion om mu­se­ets ind­hold. Skul­le det fort­sat ha­ve fri­heds­kam­pen i Dan­mark som sit kla­re fo­kus, skul­le man ud­vi­de for­tæl­lin­gen om An­den Ver­denskrig el­ler skul­le man li­ge­frem gø­re det til en mu­se­um om fri­heds­kamp og åb­ne for ud­stil­lin­ger om fri­heds­kamp an­dre ste­der i ver­den? Ve­te­ra­nor­ga­ni­sa­tio­ner har væ­ret ind­dra­get i ar­bej­det med det nye mu­se­um – et sam­ar­bej­de der iføl­ge kul­tur­mi­ni­ste­ren har vir­ket upå­kla­ge­ligt, og i dag er ve­te­ra­ne­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne sam­men med mi­ni­ste­ren in­vi­te­ret til en præ­sen­ta­tion af vin­der­pro­jek­tet på Na­tio­nal­mu­se­et.

Fo­kus på fri­heds­kam­pen

Per Kri­sti­an Mad­sen si­ger, at mu­se­ets ho­ved­fo­kus fort­sat er fri­heds­kam­pen i Dan­mark.

» Den sam­ling af gen­stan­de og vid­nes­byrd, som mu­se­et rum­mer, hand­ler om mod­stand­s­kam­pen, og der­for er det mod­stand­s­kam­pen, mu­se­et hand­ler om, « si­ger Per Kri­sti­an Mad­sen, som un­der­stre­ger, at der i dag er be­hov for at sæt­te fri­heds­kam­pen ind i en stør­re sam­men­hæng, for­di kend­ska­bet til An­den Ver­denskrig og be­sæt­tel­sen er min­dre end tid­li­ge­re.

» De yn­gre ge­ne­ra­tio­ner har brug for, at vi for­kla­rer bag­grun­den for be­sæt­tel­sen af Dan­mark – at Hit­ler kom til mag­ten. Det er ik­ke ho­ved­bud­ska­bet, det er fri­heds­kam­pen, men vi skal ha­ve sat sce­nen. Når man ta­ler med børn og un­ge, så kan de godt for­stå, at der var en mod­stands­be­væ­gel­se – det ken­der de og­så i vo­re da­ge. De tror så, at mod­stands­be­væ­gel­sen skød en mas­se ty­ske­re, hvil­ket ik­ke er rig­tigt. De tror og­så, at mod­stands­be­væ­gel­sen øde­lag­de ty­ske kamp­vog­ne, hvil­ket de ik­ke gjor­de – de øde­lag­de dan­ske fa­brik­ker, som pro­du­ce­re­de for ty­sker­ne. Det er vi nødt til at for­kla­re, « si­ger Per Kri­sti­an Mad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.