’ Jeg lag­de ham lyn­hur­tigt ned’

Den kon­ser­va­ti­ve top­po­li­ti­ker Ras­mus Jar­lov over­man­de­de en be­væb­net tyv

BT - - NYHEDER - Jesper V. Lar­sen jvl@ bt. dk

CI­VIL AN­HOL­DEL­SE

De Kon­ser­va­ti­ves le­der i Kø­ben­havn, Ras­mus Jar­lov, an­holdt nat­ten til i går en ind­brud­styv. Det skri­ver po­li­ti­ke­ren på sin Fa­ce­book- pro­fil.

’ Har væ­ret gen­nem en dra­ma­tisk nat, hvor jeg måt­te læg­ge en tyv i arm­lås på jor­den, af­væb­ne ham og af­le­ve­re ham til po­li­ti­et,’ skri­ver han.

Episo­den ud­spil­le­de sig i Hil­le­rød­ga­de, der stræk­ker sig fra ydre Nør­re­bro til Fre­de­riks­berg. Ras­mus Jar­lov kom cyk­len­de på vej til 7- Ele­ven, da han hør­te en ru­de bli­ve smadret og så en tyv bø­je sig ind i en bil og hi­ve en ta­ske ud.

Da Ras­mus Jar­lov råb­te per­so­nen an, valg­te han at flyg­te. Men Ras­mus Jar­lov sat­te hur­tigt ef­ter man­den:

Holdt ham i et jer­n­greb

’ Jeg smi­der cyk­len, læg­ger ham lyn­hur­tigt ned på jor­den, mens jeg dre­jer hans ven­stre arm om på ryg­gen. Det var godt, jeg gjor­de det lyn­hur­tigt, for da han lig­ger ned, og jeg har fat i hans ven­stre arm, ser jeg, at han knu­ger en skru­et­ræk­ker i hån­den.

Det må vel an­ta­ges, at den var til at stik­ke mig med, hvis ik­ke jeg hav­de få­et ham un­der kon­trol så hur­tigt. For at få ham til at slip­pe skru­et­ræk­ke­ren, vri­der jeg hans arm kraf­tigt om på ryg­gen af ham. Han øm­mer sig og slip­per,’ for­tæl­ler Ras­mus Jar­lov på Fa­ce­book.

Ef­ter den pa­ci­fi­ce­ren­de ma­nøv­re holdt Ras­mus Jar­lov den mistænk­te i et jer­n­greb, ind­til po­li­ti­et kom.

Han be­skri­ver den for­mode­de ind- brud­styv som en øst­eu­ro­pæ­er i 30er­ne el­ler 40er­ne, der tal­te et ge­brok­kent dansk.

Kort ef­ter an­kom po­li­ti­et og over­tog an­hol­del­sen.

Kø­ben­havns Po­li­ti be­kræf­ter, at en hæn­del­se har fun­det sted klok­ken 02: 30 nat­ten til i går.

» Det er kor­rekt, at Ras­mus Jar­lov har til­ba­ge­holdt en per­son, ind­til po­li­ti­et kom, « si­ger Se­ba­sti­an Ri­chel­sen, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

’ For at få ham til at slip­pe skru­et­ræk­ke­ren, vri­der jeg hans arm kraf­tigt om på ryg­gen af ham. Han øm­mer sig og slip­per,’ for­tæl­ler Ras­mus Jar­lov på Fa­ce­book om den dra­ma­ti­ske epi­so­de. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.