Re­ge­rin­gen lover la­ve­re af­gif­ter

I ste­det for at glæ­de sig over, at re­ge­rin­gen vil let­te punk­t­af­gif­ter­ne, spør­ger Ven­stre, hvor pen­ge­ne skal kom­me fra

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VÆKST

ONS­DAG 6. MAJ 2015

» Nu skal ga­ver­ne på bor­det, og så be­kym­rer man sig ik­ke om reg­nin­gen. «

Så­dan ly­der Ven­stres kri­tik af re­ge­rin­gens ud­spil på af­gifts­om­rå­det. Re­ge­rin­gen præ­sen­te­rer i dis­se da­ge 50 væksti­ni­ti­a­ti­ver, og et af dem går ud på, at de så­kald­te punk­t­af­gif­ter skal let­tes med 150 mil­li­o­ner kro­ner i 2016 og 200 mil­li­o­ner kro­ner hvert af de ef­ter­føl­gen­de år. I ste­det for at det her er end­nu en reg­ning til frem­ti­den, « si­ger Ven­stres skat­te­o­rd­fø­rer, Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen.

Skal han se bort fra fi­nan­si­e­rin­gen af for­sla­get, er der dog en vis po­si­ti­vi­tet at spo­re hos ord­fø­re­ren.

» Vi er selv­føl­ge­lig gla­de for, at re­ge­rin­gen har la­det sig in­spi­re­re af det for­slag, vi har lagt frem, nem­lig at bru­ge 250 mil­li­o­ner kro­ner på at fjer­ne punk­t­af­gif­ter, der ko­ster unø­dig tid ude i virk­som­he­der­ne. På den må­de glæ­der jeg mig over for­sla­get, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.