’ Valg’ kom bag på Thor­ning

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen og Chri­sti­na Nord­vang Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FLOV­HED I DR

Stats­mi­ni­ste­ren ta­ger det med et smil, at en me­d­ar­bej­der i DR tirs­dag kom til at sen­de en sms om valg­ud­skri­vel­se ud ved en fejl.

» Jeg sad i sa­len stil­le og ro­ligt og hav­de en dis­kus­sion om Rigs­fæl­les­ska­bet. Det var en over­ra­skel­se selv for mig, « si­ger stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt iføl­ge tv2. dk.

Hun sad i fol­ke­tings­sa­len, da sms’en tik­ke­de ind.

Det var en me­d­ar­bej­der i DR, der ved en fejl fik sendt en bre­aking sms ud med or­de­ne: » Stats­mi­ni­ste­ren har nu ud- skre­vet valg til den 9. ju­ni « . En for­kert op­lys­ning, som DR har und­skyldt for:

» Vi er me­get ke­de af det, og vi be­kla­ger dybt. Det bur­de ik­ke kun­ne ske. Der er nu en me­get ulyk­ke­lig me­d­ar­bej­der, der ved en fejl er kom­met til at log­ge for­kert ind i sy­ste­met, så det, der skul­le væ­re en øvel­se, i ste­det blev sendt ud til de man­ge dan­ske­re, der abon­ne­rer på vo­res nyheds­m­ser, « si­ger Chri­sti­an Lind­hardt, der er redaktionschef i DR Nyhe­der.

Fejl­en ske­te, for­di DR er ved at ind­fø­re et ny web­sy­stem på hjem­mesi­den dr. dk. En ræk­ke me­d­ar­bej­de­re var ved at bli­ve ud­dan­net i sy­ste­met, og det er alt­så her, at en me­d­ar­bej­der ved en fejl fik for­vil­det sig ind i et for­kert sy­stem.

En punk­t­af­gift læg­ges på en va­re, når po­li­ti­ker­ne øn­sker at re­gu­le­re for­bru­get af vis­se pro­duk­ter – f. eks. slik. Fo­to: Bri­an Berg­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.