’’

BT - - NYHEDER - Ven­stres skat­te­o­rd­fø­rer, Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen

Re­ge­rin­gen har travlt med at ud­ste­de gyld­ne løf­ter og skub­be reg­nin­gen til den an­den si­de af et fol­ke­tings­valg

at glæ­de sig over af­gifts­let­tel­ser­ne, som er en af Ven­stres mær­kesa­ger, be­kym­rer par­ti­et sig over, hvor­dan – og om – re­ge­rin­gen vil fin­de pen­ge til det.

Reg­ning til frem­ti­den

» Det her læg­ger sig po­ten­ti­elt i ræk­ken af for­slag, der ik­ke er fun­det pen­ge til. Re­ge­rin­gen har travlt med at ud­ste­de gyld­ne løf­ter og skub­be reg­nin­gen til den an­den si­de af et fol­ke­tings­valg. Vi har set det med el- bi­ler, ung­dom­skri­mi­na­li­tets­ud­spil, Af­g­ha­ni­stan­stra­te­gi, asy­l­om­rå­det og tog­fond, der­for fryg­ter jeg,

Hos par­ti­et un­drer man sig dog over, at skat­te­mi­ni­ste­ren for ba­re få må­ne­der si­den af­vi­ste at let­te punk­t­af­gif­ter­ne.

» Re­ge­rin­gen har ind­til for få må­ne­der si­den blankt af­vist at gø­re no­get på det her om­rå­de. Man kan ro­ligt si­ge, at re­ge­rin­gen er på slin­gre­kurs her li­ge op til val­get, og det ty­der vel på, at val­get for­hå­bent­lig er me­get nært fo­re­stå­en­de, « si­ger Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen.

Re­ge­rin­gens 50 væksti­ni­ti­a­ti­ver skal væ­re med til at spar­ke gang i væk­sten sær­ligt i ’ ud­kants­dan­mark’.

PUNK­T­AF­GIF­TER Re­ge­rin­gen frem­læg­ger dis­se da­ge 50 væksti­ni­ti­a­ti­ver. Et af dem går ud på at let­te punk­t­af­gif­ter­ne med 150 mil­li­o­ner kro­ner i 2016 og 200 mil­li­o­ner kro­ner hvert af de føl­gen­de år. Re­ge­rin­gen vil nu for­hand­le med er­hvervs­li­vet om, hvil­ke kon­kre­te af­gif­ter, der skal sæn­kes og hvor me­get. En punk­t­af­gift er en af­gift, der læg­ges på en be­stemt va­re el­ler ydel­se, når po­li­ti­ker­ne øn­sker at på­vir­ke el­ler re­gu­le­re for­bru­get af vis­se pro­duk­ter. Det er sær­li­ge af­gif­ter på blandt an­det em­bal­la­ge, spi­ri­tus, cho­ko­la­de og spil. Nog­le punk­t­af­gif­ter kal­des og­så mil­jø- og ener­gi­af­gif­ter, for ek­sem­pel af­gif­ter på el og olie. Af­gif­ter på cho­ko­la­de, suk­ker­va­rer og is om­fat­ter en lang ræk­ke va­rer, som for ek­sem­pel ka­ka­os­mør, la­krids­saft, marci­pan, bol­sjer og så vi­de­re. Man skal for ek­sem­pel be­ta­le 25,97 kro­ner per kg cho­ko­la­de- el­ler suk­ker­va­rer, hvor der er til­sat over 0,5 gram suk­ker per 100 gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.