Kræft­sy­ge må ve

Re­gio­ner hal­ter ef­ter po­li­ti­ske mål om ven­te­ti­den på at kom­me i be­hand­ling. Se her hvor­dan din re­gion kla­rer sig

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg

BE­HAND­LING

Til­med var der sto­re re­gio­na­le for­skel­le på, hvor tæt man var på at over­hol­de tids­fri­ster­ne.

Ik­ke kom­met vi­de­re

» Det, der er mest skuf­fen­de ved tal­le­ne, er, at de vi­ser, at re­gio­ner­ne ik­ke er kom­met me­get vi­de­re end sid­ste år. Vi hav­de hå­bet på, at der var sket sto­re frem­skridt, og selv om vi an­der­ken­der en lil­le frem­gang, så er det slet ik­ke godt nok, « si­ger Leif Vestergaard Pe­der­sen

Fo­to: Scan­pix i top­pen af al­le re­gio­ner i den­ne ka­te­go­ri. Dog er der for beg­ge re­gio­ner langt op til de an­be­fa­le­de 90 pct.

» Vi har for­bed­ret os ge­val­digt, men det er rig­tigt, at vi lig­ger lidt ef­ter nog­le af de an­dre re­gio­ner. En af år­sa­ger­ne er, at vi ik­ke selv kan va­re­ta­ge al­le be­hand­lin­ger in­den for re­gio­nens ram­mer. Det gæl­der bl. a. ved pro­sta­ta­kirur­gi og ho­ved­halskræft. Det be­ty­der, vi skal ko­or­di­ne­re en ræk­ke be­hand­lings­for­løb med an­dre re­gio­ner, og der kan godt gå en dag el­ler to ek­stra, « for­kla­rer kva­li­tets­di­rek­tør i Re­gion Sjæl­land Pe­der Ring til BT. Han ud­dy­ber, at re­gio­nen li­ge nu ar­bej­der med en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver, hvor­for han er fuld af fortrøst­ning i for­hold til, at Re­gion Sjæl­land vil for­bed­re sig.

Dår­lig und­skyld­ning

Leif Vestergaard Pe­der­sen me­ner dog ik­ke, at det er no­gen und­skyld­ning, at pa­tien­ter­ne skif­ter hæn­der.

» Vi ta­ler om en dår­lig und­skyld­ning. Jeg kan godt for­stå, hvis det kom­mer bag på dem i re­gio­nen, at en pa­tient som led i be­hand­lin­gen skal til Re­gion Ho­ved­sta­den, men de ved det på for­hånd og kan plan­læg­ge ef­ter det. «

Nord­jyl­land

Mål­sæt­ning: 90 pro­cent

Midtjyl­land

Mål­sæt­ning: 90 pro­cent

ONS­DAG 6. MAJ 2015

igen­nem et kræft­pak­ke­for­løb. For­lø­bet stræk­ker sig groft sagt, fra pa­tien­ten får en hen­vis­ning fra sin prak­ti­se­ren­de læ­ge, til pa­tien­ten for­la­der ho­spi­ta­let ef­ter endt be­hand­ling, og for­lø­bet rum­mer en ræk­ke lø­ben­de tids­fri­ster. I gra­fik­ken her på op­sla­get, kan du se, i hvor man­ge pro­cent af kræft­pa­tien­ter­nes pak­ke­for­løb tids­fri­ster­ne er ble­vet over­holdt i de en­kel­te re­gio­ner. Be­reg­nin­ger­ne er fo­re­ta­get i tre be­hand­lings­ka­te­go­ri­er: Me­di­cin, kirur­gi og strå­le­be­hand­ling. Tal­le­ne skal ses i for­hold til, at den po­li­ti­ske mål­sæt­ning er, at 90 pct. af al­le pak­ke­for­løb skal over­hol­de tids­fri­ster­ne.

Det er ik­ke li­ge me­get, hvor i lan­det man bli­ver ramt af kræft.

kaak@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.