’’

BT - - NYHEDER - Leif Vestergaard Pe­der­sen, di­rek­tør i Kræf­tens Bekæm­pel­se

I sid­ste en­de er chan­cen for at over­le­ve min­dre, hvis tids­fri­ster­ne ik­ke over­hol­des

Tal­le­ne vi­ser re­gio­ner­nes suc­ces­ra­te in­den for tre be­hand­lings­for­mer: kirur­gi, strå­le­be­hand­ling og me­di­cinsk be­hand­ling.

Når det gæl­der kirur­gisk kræft­be­hand­ling, bli­ver 75,4 pct. af pak­ke­for­lø­be­ne i Re­gion Sjæl­land holdt in­den for tids­fri­ster­ne, mens tal­let til­sva­ren­de er 88,5 pct. i Re­gion Syd­dan­mark. En for­skel på me­re end ti pro­cent­po­int.

Langt fra må­let

Re­gion Sjæl­land hal­ter og­så bag­ef­ter i for­hold til strå­le­be­hand­lings­for­løb, hvor kun 67,2 pct. af pa­tien­ter­ne bli­ver be­hand­let in­den for de an­be­fa­le­de tids­fri­ster, mens tal­let til­sva­ren­de er på 76 pct. i ho­ved­sta­den, som lig­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.