Ven­te og ven­te ’ Vi skal ta­ge os sam­men’ ’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Ved­sted, pro­fes­sor

ONS­DAG 6. MAJ 2015

He­le lan­det

Mål­sæt­ning: 90 pro­cent

Syd­dan­mark

Mål­sæt­ning: 90 pro­cent

Ho­ved­sta­den

Mål­sæt­ning: 90 pro­cent

Sjæl­land

Mål­sæt­ning: 90 pro­cent

SELV­KRI­TIK

Der spil­des sta­dig for me­get tid og for man­ge res­sour­cer i nog­le geo­gra­fi­ske hjør­ner af det dan­ske sund­heds­væ­sen, si­ger før­en­de kræft­for­sker.

» Der må ik­ke væ­re for­skel på, om man sid­der i Ring­s­ted el­ler i Aar­hus for at få en god be­hand­ling som kræft­pa­tient, « si­ger Pe­ter Ved­sted, der er pro­fes­sor ved cen­ter for kræft­di­ag­nostik ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

» Man bli­ver nødt til at spør­ge sig selv der­u­de: Har vi til­ret­telagt for­lø­be­ne ef­fek­tivt? Der er sta­dig nog­le ste­der, hvor vi ser, at hvis vi la­ver en CT- skan­ning på sy­ge­hus A, så la­ver vi og­så li­ge en ny, når pa­tien­ten kom­mer til sy­ge­hus B. Det er spild af tid og res­sour­cer, og der er der rig­tig me­get ef­fek­ti­vi­se­ring at hen­te, « si­ger Pe­ter Ved­sted.

Le­del­sen i re­gio­ner­ne og på sy­ge­hu­se­ne har selv et stort an­svar for at stram­me op på for­lø­be­ne, me­ner han.

» Det skal sim­pelt­hen væ­re en le­del­ses­mæs­sig vær­di, at det er så­dan, vi op­fø­rer os, for selv­føl­ge­lig kan vi ik­ke ha­ve pa­tien­ter, der går rundt i uvis­hed. «

Så tog vi os sam­men, li­ge fra se­kre­tær til le­den­de over­læ­ge. Men sid­der der en et sted i kæ­den med kor­slag­te ar­me, så øde­læg­ger man det

For­skel på men­ta­li­tet

» Der er stor for­skel på, om man som ho­spi­tal si­ger: ‘ Når vi mod­ta­ger en hen­vis­ning fra en prak­ti­se­ren­de læ­ge på di­ag­nostisk af­de­ling, så skal den be­hand­les in­den for to da­ge. Over­hol­der vi det ik­ke, er vi ik­ke go­de nok!’ El­ler om man si­ger: ‘ Uha, det er og­så synd for os, vi har alt for me­get’. Det er to vidt for­skel­li­ge må­der at dri­ve sund­heds­væ­sen på, « si­ger Pe­ter Ved­sted og til­fø­jer:

» Al­le­re­de in­den vi fik de her stan­dar­der, blev for­løb­s­ti­der­ne pæ­ne­re, ale­ne for­di vi po­li­tisk og le­del­ses­mæs­sigt gik ud og sag­de: Det her, kæ­re ven­ner, kan vi sim­pelt­hen ik­ke væ­re be­kendt. Så tog vi os sam­men, li­ge fra se­kre­tær til le­den­de over­læ­ge. Men sid­der der en et sted i kæ­den med kor­slag­te ar­me, så øde­læg­ger man det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.