’ Det er ik­ke godt nok’ UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

For­mand for Dan­ske Re­gio­ner Bent Han­sen ( S) er­ken­der, at re­gio­ner­ne li­ge nu er for langt fra at op­fyl­de de po­li­ti­ske mål­sæt­nin­ger på kræf­t­om­rå­det. » Det er klart, at det ik­ke er godt nok. Vi har po­li­tisk fo­kus på det, så vi kan nå op på de 90 pct. og der­med løf­te det til­bud, vi har til kræft­pa­tien­ter. «

En til­sva­ren­de un­der­sø­gel­ser fra sid­ste år vi­ser kun en svag frem­gang. Hvor­for er I ik­ke kom­met tæt­te­re på den po­li­ti­ske mål­sæt­ning på 90 pct.?

» Først og frem­mest for­di, at der og­så er kom­met en pæn stig­ning af kræft­pa­tien­ter i for­hold til sid­ste år. Hav­de der væ­ret det sam­me an­tal kræft­pa­tien­ter, hav­de vi væ­ret tæt­te­re på må­let. Sam­ti­dig er øn­sker­ne og am­bi­tio­ner­ne på he­le sund­heds­om­rå­det rig­tig sto­re, og der­for er pres­set på vo­res res­sour­cer vok­set. Ba­re spørg vo­res per­so­na­le, «

Skal jeg for­stå det så­dan, at der po­li­tisk ik­ke er gi­vet nok res­sour­cer til at op­fyl­de de po­li­ti­ske mål­sæt­nin­ger i ly­set af ud­vik­lin­gen?

» Det er klart, at vi kun­ne bru­ge nog­le fle­re res­sour­cer. Men det er kri­se­ti­der, og vi er un­der­lagt den sam­me øko­no­mi som al­le mu­li­ge an­dre. Der er ek­stremt stort pres på. «

Der er nog­le ste­der me­re end 10 pro­cent­po­int for­skel mel­lem re­gio­ner­ne i for­hold til, hvor langt de er fra at op­fyl­de mål­sæt­nin­ger­ne. Er det godt nok, at pa­tien­ter, ale­ne for­di de bor i en be­stemt del af lan­det, ik­ke er ga­ran­te­ret en li­ge så god be­hand­ling som an­dre?

» Nej, for­skel­le­ne er for sto­re. Der­for har vi og­så sat et ar­bej­de i gang med at ana­ly­se­re, hvor­for der er så sto­re for­skel­le, og der­ef­ter skal vi ha­ve ud­jæv­net ulig­he­der­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.