Mo­unt Eve­rest l

Ne­pals re­ge­ring har be­slut­tet, at bjerg­be­sti­ge­re ik­ke får lov til at be­sti­ge Mo­unt Eve­rest i år

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

LAVI­NER

Må­let var at be­sti­ge ver­dens hø­je­ste bjerg, men de man­ge bjerg­be­sti­ge­re må ta­ge skuff ede

hjem. Den ne­pa­le­si­ske re­ge­ring har be­slut­tet, at Mo­unt Eve­rest bli­ver holdt luk­ket re­sten af sæ­so­nen. Det skri­ver CTV News. Re­ge­rin­gen hav­de el­lers sendt et hold af sted man­dag, der skul­le un­der­sø­ge ste­det, og der var man po­si­tiv over for, at de man­ge bjerg­be­sti­ge­re kun­ne få lov til at gen­nem­fø­re de­res tur.

70.000 dol­lar tabt

Men ru­ten er så øde­lagt eft er jord­s­kæl­vet i Ne­pal, at det ik­ke er mu­ligt at gø­re no­get.

Det sær­li­ge hold af så­kald­te sher­pa­er har kon­sta­te­ret, at lavi­nen, der blev ud­løst af jord­s­kæl­vet i Ne­pal, har for­sa­get så mas­si­ve ska­der, at det ik­ke er mu­ligt at få ru­ten fær­dig, før sæ­so­nen luk­ker i slut­nin­gen af maj.

Li­ge nu er om­rå­det alt for far­ligt til, at re­ge­rin­gen kan og vil ta­ge an­svar for bjerg­be­sti­ger­nes sik­ker­hed.

Skuff ede bjerg­be­sti­ge­re står nu over for et øko­no­misk tab. Det op­ly­ste Suhail Shar­ma i går til BBC. Han er en del af et in­disk eks­pe­di­tions­hold, der har kryd­set fi ngre for, at den ne­pa­le­si­ske re­ge­ring hav­de en po­si­tiv mel­ding. Han skøn­ner, at de fl este bjerg­be­sti­ge­re vil mi­ste om­kring 70.000 dol­lar el­ler me­re.

Lavi­nen har ko­stet mindst 19 bjerg­be­sti­ge­re li­vet, og fl ere per­so­ner er sta­dig sav­net.

Sid­ste år blev sæ­so­nen og­så afl yst, for­di en lavi­ne dræb­te 16 sher­pa­er.

Ne­pa­le­ser­ne bræn­der de­res dø­de. Her i by­en Kat­h­man­du.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.