Bri­ter­ne vil af med de­res valg­sy­stem

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VALG

Det vil­le væ­re et no­get an­der­le­des fol­ke­ting, dan­sker­ne var re­præ­sen­te­ret af, så­fremt man over­tog det bri­ti­ske valg­sy­stem.

Dansk Fol­ke­par­ti vil­le sand­syn­lig­vis bli­ve mar­kant min­dre. SF og Kon­ser­va­ti­ve vil­le gi­vet­vis slet ik­ke kom­me ind, og i ste­det vil­le sto­re par­ti­er som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre re­præ­sen­te­re hver sin fl øj med end­nu fl ere man­da­ter, mens Ra­di­ka­le tak­ket væ­re de­res so­li­de fun­da­ment i by­er­ne sand­syn­lig­vis vil­le stå til mar­kant me­re ind­fl ydel­se, end par­ti­et har nu.

Og skul­le det nu væ­re sær­lig de­mo­kra­tisk, ly­der spørgs­må­let i Stor­bri­tan­ni­en, hvor væl­ger­ne i mor­gen skal stem­me et nyt par­la­ment ind i West­mi­ni­ster.

For­kla­rin­gen er, at det bri­ti­ske valg­sy­stem ba­se­rer sig på 646 valg­kred­se. Hver kreds væl­ger ét man­dat til par­la­men­tet, og det er kort og godt den po­li­ti­ker, der får fl est stem­mer i kred­sen. Det kom­mer sær­ligt de sto­re par­ti­er til go­de, som do­mi­ne­rer ud­valg­te kred­se over he­le lan­det. Så­le­des fi k ar­bej­der­par­ti­et La­bour ved se­ne­ste valg 40 pro­cent af man­da­ter­ne i par­la­men­tet på trods af, at man over he­le lan­det ’ blot’ fi k 27 pct. af stem­mer­ne.

Ab­surd

» Vo­res valg­sy­stem er ab­surd, « skrev den po­pu­læ­re me­nings­dan­ner Owen Jo­nes i Gu­ar­di­an i we­e­ken­den, og i en ny me­nings­må­ling i In­de­pen­dent bak­ker 60 pro­cent af be­folk­nin­gen op om en re­form af valg­sy­ste­met.

Owen Jo­nes hæft er sig ved, at sy­ste­met blev skabt på et tids­punkt, hvor de to sto­re par­ti­er - Kon­ser­va­ti­ve og La­bour - hø­ste­de tæt på al­le stem­mer­ne tid­li­ge­re.

Men de se­ne­ste år har sta­dig fl ere væl­ge­re vendt sig mod de min­dre par­ti­er, og ved det se­ne­ste valg fi k La­bour og Kon­ser­va­ti­ve til sam­men kun 65 pct. af stem­mer­ne.

Og den ten­dens ud­for­drer valg­sy­ste­met, der først og frem­mest skul­le sik­re, at et af de to sto­re par­ti­er kun­ne dan­ne par­la­men­ta­risk ale­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.