Rum­folk på span­den

Et rus­sisk fragtskib, der skul­le tøm­me toilet­ter på rum­sta­tion, er foru­lyk­ket

BT - - NYHEDER - Si­mon Kru­se simk@ ber­ling­s­ke. dk

RUM­FART

For en uge si­den skul­le et ube­man­det rus­sisk rum­far­tøj læg­ge til ved Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ( ISS) 400 ki­lo­me­ter over Jor­dens over­fla­de.

Men no­get gik galt. Tek­ni­ker­ne mi­ste­de for­bin­del­sen til den rus­si­ske rum­kap­sel, da den løs­rev sig fra trans­portra­ket­ten og nær­me­de sig rum­sta­tio­nen.

Der­ef­ter svin­ge­de den tonstun­ge kap­sel ud af kon­trol. Den for­lod sit kredsløb og be­gynd­te at snur­re om sig selv. Far­tø­jet ven­tes at ram­me Jor­dens at­mos­fæ­re ons­dag el­ler tors­dag i den­ne uge.

Det er ik­ke far­ligt i sig selv. Kaps­len vil bræn­de op, læn­ge in­den den når Jor­dens over­fla­de. Men for de seks astro­nau­ter på Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion vars­ler den mis­lyk­ke­de mis­sion spa­re­ti­der.

Det foru­lyk­ke­de fragt­far­tøj med­brag­te tre ton for­sy­nin­ger, her­un­der ele­men­ter til rum­sta­tio­nens ren­se­sy- ste­mer til vand og luft og til astro­nau­ter­nes toilet.

Be­sæt­nin­gen er ik­ke i fa­re, men atro­nau­ter­ne må øko­no­mi­se­re med for­sy­nin­ger­ne om bord, op­ly­ste det rus­si­ske rum­fart­sa­gen­tur, Ro­cos­mos, tirs­dag.

» Nor­malt ud­skif­tes dis­se ele­men­ter, når de er udtjent. For at spa­re er det nu be­slut­tet at bru­ge dis­se ele­men­ter læn­ge­re af­hæn­gig af de­res tek­ni­ske for­må­en, « si­ger en kil­de i Roscos­mos til nyheds­bu­reau­et In­ter­fax.

An­det uheld på et halvt år

Det foru­lyk­ke­de far­tøj med­brag­te og­så forsk­nings­in­stru­men­ter, mad og nye bat­te­ri­er til rum­sta­tio­nens strøm­for­sy­ning.

Iføl­ge In­ter­fax over­ve­jer Roscos­mos, om an­tal­let af astro­nau­ter mid­ler­ti­digt skal re­du­ce­res fra seks til tre tid­li­ge­re end plan­lagt.

Uan­set hvad kom­mer astro­nau­ter­ne ik­ke til at mang­le ba­sa­le for­nø­de­n­he­der, si­ger Ca­rol An­ne Ox­bor­row, astro­fy­si­ker ved DTU Spa­ce.

» De har mad nok. Astro- nau­ter er træ­net til usæd­van­li­ge be­gi­ven­he­der. Jeg tror ik­ke, de vil sen­de folk hjem tid­li­ge­re end plan­lagt på grund af det­te, « si­ger hun.

Ulyk­ken er dog ik­ke upro­ble­ma­tisk. Det er den an­den, der ram­mer et fragt­far­tøj til ISS de se­ne­ste seks må­ne­der. I slut­nin­gen af ok­to­ber eks­plo­de­re­de en ame­ri­kansk for­sy­nings­ra­ket un­der af­fy­ring fra Ca­pe Ca­na­ve­ral i Fl­o­ri­da.

Fragt­far­tø­jer bru­ges bå­de til at le­ve­re for­sy­nin­ger og til at tøm­me rum­sta­tio­nen for af­fald, her­un­der fra toilet­tet.

» Det er lidt kri­tisk. Hvis et tred­je går tabt, kan det væ­re et pro­blem, « si­ger Ca­rol An­ne Ox­bor­row.

År­sa­gen er end­nu ukendt

Det rus­si­ske ru­ma­gen­tur har end­nu ik­ke fun­det år­sa­gen til den se­ne­ste ulyk­ke. De rus­si­ske So­jus- ra­ket­ter reg­nes nor­malt blandt de sik­re­ste med fle­re end 1.500 op­sen­del­ser. Lo­ka­li­se­res fejl­en ik­ke i ti­de, kan den næ­ste plan­lag­te be­man­de­de flyv­ning 26. maj bli­ve ud­sat, si­ger kil­den i Roscos­mos til In­ter­fax.

Og­så den dan­ske astro­naut

ONS­DAG 6. MAJ 2015 An­dreas Mo­gen­sen skal op­sen­des med en rus­sisk So­ju­s­ra­ket 1. sep­tem­ber. Fo­re­lø­big er der ik­ke ud­sigt til, at den mis­sion vil bli­ve på­vir­ket af de se­ne­ste be­gi­ven­he­der.

» An­dreas Mo­gen­sens mis­sion er i for­vej­en en slags for­sy­nings­mis­sion, der skal for­sy­ne ISS med en ny red­nings­kap­sel, « si­ger Ca­rol An­ne Ox­bor­row fra DTU.

Næ­ste for­søg 19. ju­ni

Nye for­sy­nin­ger til ISS ven­tes se­ne­st at nå frem med en ame­ri­kansk Dra­gon- kap­sel plan­lagt til 19. ju­ni.

Fo­re­lø­big li­der be­sæt­nin­gen på ISS til­sy­ne­la­den­de in­gen nød. Søn­dag bryg­ge­de den ita­li­en­ske astro­naut Sa­mantha Cri­sto­fo­ret­ti den før­ste espres­so i rum­met no­gen­sin­de. Det ske­te på en eks­pe­ri­men­tel kaf­fe­ma­ski­ne, der fun­ge­rer i vægt­løs til­stand.

» To bold­ly brew, « skrev Sa­mantha Cri­sto­fo­ret­ti på Twit­ter med hen­vis­ning til et be­rømt ’ Star Trek’- ci­tat.

Astro­nau­ter­ne nød kaf­fen i en ny­de­sig­net kop, der for­hin­dre­de den vægt­lø­se espres­so i at fly­ve på af­ve­je.

38- åri­ge Sa­mantha Cri­sto­fo­ret­ti og hen­des fem me­dastro­nau­ter på Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion skal for­ment­lig til at ra­tio­ne­re toilet­be­sø­ge­ne, idet en rus­sisk ser­vi­ce- rum­kap­sel al­drig nå­e­de frem. I bag­grun­den ses den Dra­gon- rum­kap­sel, som med­brag­te en kaf­fe­ma­ski­ne til be­sæt­nin­gen. Ar­kiv­fo­to: Na­sa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.