Kul­tur TA­KE THAT GÅR

BT var med til en af de før­ste kon­cer­ter med Ta­ke That som trio. For en af­ten føl­te Dor­te Han­sen sig som en fisk i et akva­ri­um

BT - - KULTUR - Dor­te Han­sen doh@ bt. dk

BOY­BAND

Der var fem, der var fi­re, der var fem, der var fi­re – og nu er de tre. Ta­ke That med Gary Bar­low, Mark Owen og Howard Do­nald er på vej til Dan­mark: De op­træ­der i Her­ning 1. ok­to­ber. BT tjek­ke­de trio­en i Glas­gow ved tur­néens før­ste kon­cert.

Et ungt map­pe­dyr i grå kni­ck­ers og bla­zer span­ku­le­rer den ova­le sce­ne rundt. Ta­ke Thats show er i gang, læn­ge in­den ly­set bli­ver dæm­pet og de før­ste stro­fer ly­der.

Man­ge af de 13.000 pu­bli­kum­mer den­ne af­ten har fulgt Gary Bar­low, Mark Owen og Howard Do­nald i to år­ti­er. Gen­nem li­vets op- og ned­t­u­re. Den ova­le sce­ne går og­så op og ned som en lil­le rut­sje­ba­ne, der smy­ger sig rundt om nog­le få hund­re­de fans, der har få­et plads i smør­hul­let midt i de tre mænds even­tyr­li­ge uni­vers.

Sceno­gra­fi­en skif­ter, ef­ter­hån­den som showet skri­der frem. For­an vo­res øj­ne æn­drer ver­den sig fra grå og ke­de­lig, ind­til de tre mænd med de­res blot­te til­ste­de­væ­rel­se brin­ger kulør og glæ­de til dét, der for en af­ten er vo­res fæl­les uni­vers.

Far­ver, fan­ta­si og ener­gi

Der er knald på bå­de far­ver, fan­ta­si og ener­gi til af­te­nens kon­cert. Der er no­get helt sær­ligt over en vok­sen mand, der syn­kron­dan­ser i en stramt­sid­den­de skrig­pink buks.

Egent­lig er kon­cert for lil­le et ord at bru­ge om de to ti­mer, der me­re er te­a­ter og show end blot en af­ten med nye og nostal­gi­ske san­ge.

Plud­se­lig for­vand­les sa­len til et kæm­pe akva­ri­um. Over sce­nen pul­se­rer to fle­re me­ter hø­je vand­mænd med lan­ge trå­de hæn­gen­de un­der sig. Vi er nå­et til san­gen ’ The Gar­den’. Ha­ven er i af­ten et far­ve­rigt un­der­vands­u­ni­vers, der fol­der sig ud på og over sce­nen i en stør­rel­ses­or­den, så man fø­ler sig som en lil­le bit­te fisk og ik­ke pu­bli­kum til en kon­cert.

Op fra sce­nens små hem­me­li­ge rum sky­der sva­jen­de me­ter­hø­je vand­plan­ter og bob­ler, mens dan­se­re pop­per op som de smuk­ke­ste fisk og spid­se hav­dyr, der er svæ­re at ta­ge øj­ne­ne fra.

Om­gi­vet af 27 dan­se­re kæm­per me­get om at ta­ge pu­bli­kums op­mærk­som­hed fra de tre mænd, vi egent­lig er kom­met for at se.

» Vi er, hvad der er til­ba­ge af Ta­ke That. «

Gary Bar­low, Mark Owen og Howard Do­nald gri­ner, da de slår ud med ar­me­ne og i kor præ­sen­te­rer sig selv i de­res se­ne­ste re­inkar­na­tion som en trio.

Ild­hav og regn

Og de tre gør alt, hvad de kan for, at vi for en stund kan glem­me, at de en­gang var fem. På sce­nen er der bå­de ild­hav og regn, der væl­ter ned. Mens et høj­de­punkt er un­der san­gen ’ Portrait’ fra de­res se­ne­ste al­bum, hvor Gary Bar­low, Mark Owen og Howard Do­nald sæt­ter sig til ret­te på en tan­dem­cy­kel med si­de­vogn og pro­pel, der ta­ger dem på en fly­ve­tur ud over det jub­len­de pu­bli­kum.

Sidst jeg så Ta­ke That li­ve, hav­de Rob­bie Wil­li­ams li­ge for­ladt grup­pen. Det var i 1995 i London. Jeg hu­sker det ik­ke som et spek­taku­lært show. Det var de fi­re un­ge mænd, det hand­le­de om.

20 år se­ne­re har Ja­son Or­an­ge for­ladt grup­pen, og i dag hand­ler Ta­ke Thats kon­cert om at gi­ve pu­bli­kum det vil­de­ste show. Til gen­gæld er det og­så me­re selvsik­re en­tertai­ne­re, der står på sce­nen. De vir­ker hjem­me i sig selv, de­res fæl­les uni­vers og hin­an­den. Op­sat på at un­der­hol­de. De har al­le prø­vet et liv uden Ta­ke That, uden spot­lys og uden pu­bli­kum. Nu har de væ­ret sam­men igen i snart 10 år.

» Det er som at kom­me hjem, « for­tæl­ler Howard til BT, in­den de går på sce­nen sam­men i Glas­gow.

Og det sam­me er det for de fans, der har fulgt Ta­ke That i to år­ti­er og for en af­ten er sam­men med de­res dren­ge igen. I et far­ve­rigt, even­tyr­ligt uni­vers, hvor hver­da­gen med børn, mad­pak­ker og ar­bejds­pres træ­der i bag­grun­den for et par ti­mer.

Ta­ke That sæt­ter knald på bå­de fan­ta­si og ener­gi – bl. a. med et far­ve­rigt un­der­vands­u­ni­vers. Fo­to: An­drew Whit­ton

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.