Vor mand i New York

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går

50 I MOR­GEN

» Jeg er stolt over at ar­bej­de for Dan­mark. For lan­det kan med si­ne virk­som­he­der og sin kul­tur no­get, der vir­ke­lig gi­ver respekt, ik­ke mindst her­ov­re i USA! «

Så er det sagt og to­nen slå­et an hos det per­so­ni­fi ce­re­de eks­port­råd, vor ge­ne­ral­kon­sul i New York, am­bas­sa­dør Jarl Frijs- Mad­sen, der på me­re end én må­de er højt op­pe. Det ven­der vi til­ba­ge til.

Han pas­se­rer de 50 i mor­gen – i be­mær­kel­ses­vær­dig frem­drift næ­sten si­den han trå­d­te si­ne bar­nesko i læ­ge­hjem­met i Gen­toft e. For som hans mor be­to­ne­de: Når du skal læ­se på uni­ver­si­te­tet; der var ik­ke no­get hvis ...

Da fa­de­ren fi k over­læ­gejob i Næst­ved, blev det til gym­na­sie­år som da­ge­lev på Her­lufsholm, og po­lit- stu­di­et på KU var rent til­valg. I stu­di­e­å­re­ne kan der ske så me­get.

Dels da Jarl som stu­den­ter­me­d­ar­bej­der i Pri­vat­ban­kens ør­ken­fort mød­te den sci­ent. pol.- stu­de­ren­de Chri­sti­na Djurhuus. Sød mu­sik op­stod, og de har holdt sam­men si­den. Dels valg­te han fag­lig frem­tid, da han sam­men med sin stu­de­ren­de sto­re­bror Ole ( i dag am­bas­sa­dør i Sau­di- Ara­bi­en) var på opkla­ren­de rund­t­ur til mu­li­ge ar­bejds­ste­der.

» Dér faldt jeg for Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets præ­sen­ta­tion af kar­ri­e­re­mu­lig­he­der. «

Og de kun­ne bru­ge ham på Asi­a­tisk Plads. Bå­de in­de og ude. De se­ne­ste 15 år har fo­kus væ­ret på uden­rigs­han­de­len. I fi re år var han chef i Warszawa for tje­ne­stens stør­ste han­del­s­af­de­ling. Hjem­me igen blev han med ti­tel af am­bas­sa­dør først vi­ce­chef og si­den chef for Eks­port­rå­det, hvis pri­mæ­re mål er at ser­vi­ce­re dan­ske virk­som­he­der til at øge eks­por­ten samt ska­be grund­lag for uden­land­ske in­ve­ste­rin­ger i Dan­mark. Så aft aler i ho­be­vis om stra­te­gisk sam­ar­bej­de er ind­gå­et med bl. a. No­vo Nor­disk, Dan­foss, A. P. Møller – Mær­sk og man­ge an­dre sto­re dan­ske virk­som­he­der.

» Men og­så de min­dre har få­et hjælp – el­ler det skub, der skal til for at tur­de at gå glo­balt. «

Lan­ge da­ge i ’ Det Sto­re Æb­le’

For fem år si­den blev adres­sen ge­ne­ral­kon­su­la­tet i New York, hvor Jarl Frijs- Mad­sen kan ud­le­ve sin livsstil med lan­ge ar­bejds­da­ge som le­der af Eks­port­rå­dets vir­ke i he­le USA. Men han får hel­dig­vis og­så tid til jævn­ligt at skri­ve nyt om USA på Ber­ling­s­ke Bu­si­ness’ bag­si­de.

» 60- 70 pro­cent af min tid går med at frem­me eks­port og in­ve­ste­rin­ger – og det går godt – re­sten bru­ges li­ge­ligt på kul­tur, bran­ding af DK og CPH samt ser­vi­ce­ring af be­søg hjem­me­fra. Det bli­ver til to aft enar­ran­ge­men­ter ude pr. uge og to hjem­me hos min viv i resi­den­sen. Og dén er helt usæd­van­lig. I ste­det for den gam­le og dy­re­re vil­la 25 mi­les uden for ci­ty har vi hand­let os frem til at bo på 76. og øver­ste eta­ge af den nye og næ­re Frans Ge­hry- byg­ning.

Det vue, vi har, im­po­ne­rer de be­sø­gen­de, og min­dre bli­ver det ik­ke, når ma­den er til­be­redt af den dan­ske gour­met­kok Mads Ref­slund, der var med til at star­te No­ma i Kø­ben­havn og nu er køk­ken­chef i New York. Så gæ­ster­ne får for al­vor præ­sen­te­ret ny nor­disk mad, som de har hørt så me­get om. « Og den run­de dag? » I går lan­de­de Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jensen og he­le øko­no­mi­ud­val­get her og skal ser­vi­ce­res i det plan­lag­te samvir­ke med New Yor­ks by­sty­re. Og borg­me­stre­ne kom­mer jeg til at ledsa­ge i mor­gen, for da skal he­le de­le­ga­tio­nen til for­år­spre­mi­e­ren hos dan­ske Pe­ter Mar­tins på New York Ci­ty Bal­let. Ik­ke no­gen rin­ge fød­sels­dags­aft en! «

Am­bas­sa­dø­ren har net­op spil­let et jo­ker­kort. Han har få­et or­lov fra uden­rig­stje­ne­sten fra skift eda­gen 15. au­gust for at ar­bej­de to år i den pri­va­te sek­tor.

» Hvad jeg skal la­ve, for­tæl­ler jeg 14. au­gust ... «

Nem

Svær

Dit svar Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Jarl Frijs- Mad­sen ny­der lan­ge ar­bejds­da­ge med at bran­de dan­ske virk­som­he­der og kul­tur, og fejrer fød­sels­da­gen med Kø­ben­havns by­sty­re i New York. Her er ge­ne­ral­kon­su­len i sin tje­ne­ste­bo­lig på top­pen af Frank Ge­hry- byg­nin­gen, 76 eta­ger op­pe – 40 se­kun­der ned med ele­va­to­ren. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.