Des­pe­rat jagt

BT - - TV - ACTION 10: 40 16: 35 15: 00 19: 25 23: 05 00: 45- 06: 00 06: 00 08: 20 14: 55 18: 00 12: 55 21: 00

Chev Che­li­os var en­gang en af de mest drift sik­re snig­mor­de­re i et stort for­bry­der­syn­di­kat på den ame­ri­kan­ske ve­st­kyst. Chev har imid­ler­tid valgt at læg­ge si­ne mord­vå­ben på hyl­den midt un­der en mis­sion mod den ki­ne­si­ske un­der­ver­den, tri­a­der­ne, for i ste­det at star- te et nyt liv sam­men med sin nye kæ­re­ste, Eve. Den be­slut­ning har nu med­ført, at jæ­ge­ren er ble­vet den ja­ge­de. Chev bli­ver væk­ket af en te­le­fo­nop­ring­ning fra sin ri­val Vero­na, som har dår­li­ge nyhe­der til ham. I nat­tens løb er han ble­vet inji­ce­ret med en gift , der per­ma­nent vil stop- pe hans hjer­te, så­fremt hans puls fal­der til hvile­puls! For at gø­re ondt vær­re har bag­mæn­de­ne sam­ti­dig kid­nap­pet Eve. Chev kon­sul­te­rer des­pe­rat den lys­sky ma­fi alæ­ge Doc Mi­les, som op­ly­ser ham, at han ved at ind­ta­ge syn­te­tisk adre­na­lin kan kø­be sig lidt tid. Chev må nu ind- se, at hans ene­ste chan­ce for at red­de Eve ud af klø­er­ne p å si­ne hævn­ger­ri­ge, tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ve­re er at hol­de sig to skridt for­an syn­di­ka­tets

Med­vir­ken­de: hånd­lan­ge­re, sam­ti­dig med at han må hol­de pul­sen i vej - ret gen­nem tal­ri­ge slags­mål og hals­bræk­ken­de ger­nin­ger. ( 6’ eren)

( T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Jo­an Al­len. ( T) De dø­de med støv­ler­ne på. Amr. western fra 1941. ( T) Or­lov i Hol­lywood. Amr. mu­si­cal fra 1945.

( T) 30 se­kun­der over Tokyo. Amr. krigs­dra­ma fra 1944. ( T) Jung­lens par­tisa­ner. Amr. krigs­dra­ma fra 1959. Hol­lywood Hi­story. ( T) Mar­lowe – en syl i ryg­gen. Amr. kri­mi fra 1969.

( T) El­vis i det sto­re ra­ce. Amr. mu­sik­film fra 1964. ( T) Syv kvin­der. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1966. ( T) Glas­sko­en. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1955. ( T) Skrap­pe Luke. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1967. ( T) Op­gør i un­der­ver­de­nen. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1973. Nat- tv.

Den tid­li­ge­re le­je­mor­der Chev ( Ja­son Stat­ham) for­sø­ger at red­de sin kæ­re­ste fra si­ne hævn­ger­ri­ge, tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ve­re, sam­ti­dig med at han skal for­sø­ge at red­de sit eget liv. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.