FLE­RE SUPERLIGAH

14 hold i Su­per­liga­en og slut­spil? Klub­ber­ne fra lan­dets to bed­ste ræk­ker præ­sen­te­res i dag for for­slag til æn­dring af den bed­ste dan­ske liga

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY SUPERLIGASTRUKTUR Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Su­per­liga­en kan stå over for en om­fat­ten­de om­byg­ning. Fra 12 til 14 hold med et slut­spil, der vil gi­ve fle­re kam­pe og an­der­le­des spæn­ding om mester­skab og nedryk­ning samt mu­lig­hed for at imø­de­kom­me øn­sket fra det bre­de fod­bold­dan­mark om fle­re hold i Su­per­liga­en.

Det hol­land­ske ana­ly­se­fir­ma Hy­percu­be præ­sen­te­rer i dag klub­ber­ne fra lan­dets to bed­ste ræk­ker for de for­skel­li­ge mu­lig­he­der og da­ta, som virk­som­he­den er kom­met frem til ef­ter at ha­ve haft den dan­ske liga un­der be­hand­ling.

» Vi mø­des ons­dag ( i dag, red.) med klub­ber­ne, og der­ef­ter føl­ger mø­der re­sten af ugen med for­skel­li­ge in­ter­es­sen­ter som fans, tv- sta­tio­ner, me­di­er og kom­merci­el­le in­ter­es­sen­ter, « si­ger di­rek­tør i Hy­bercu­be, Pie­ter Nieuwen­hu­is.

» Der er man­ge sten, der skal ven­des, og al­le­re­de er vendt. Ale­ne om­fan­get af kam­pe kan bli­ve ud­slags­gi­ven­de. Hvis de dan­ske hold skal spil­le fle­re liga­kam­pe, skal de så al­le sam­men vi­ses på tv, og hvor­dan med for­de­lin­gen af tv- pen­ge i så fald for at kom­me med nog­le ek­semp­ler. «

Utal­li­ge mø­der og liv­lig de­bat

Ef­ter de ind­le­den­de mø­der i den­ne uge vil der re­sten af må­ne­den væ­re en liv­lig de­bat og utal­li­ge mø­der for at nå til enig­hed, før den dan­ske Di­vi­sions­for­e­ning skal indstil­le et for­slag til DBU. Her vil fod­bold­for­bun­dets be­sty­rel­se 20. ju­ni ven­de tom­mel­finge­ren op el­ler ned for et for­slag til en struk­turæn­dring.

Hy­percu­bes com­pu­ter­sy­stem er kom­met frem til 23 for­skel­li­ge liga­struk­tu­rer, men der bli­ver ik­ke ta­le om, at klub­ber­ne skal drøf­te og for­hol­de sig til så stor en buf­fet af mu­lig­he­der, når de mø­des i dag.

Pie­ter Nieuwen­hu­is vur­de­rer, at der re­elt bli­ver ta­le om at dis­ku­te­re fi­re- fem for­skel­li­ge struk­tu­rer og un­der­stre­ger, at fir­ma­et ik­ke har en fa­vo­rit- mo­del, men at man vil la­de det væ­re op til klub­ber­ne at bli­ve eni­ge. Klub­ber­ne kom­mer hel­ler ik­ke til at sid­de og rå­be i mun­den på hin­an­den. De mø­des med Hy­percu­be delt op i tre. En grup­pe med ot­te hold fra Su­per­liga­en, en grup­pe med de re­ste­ren­de fi­re plus fi­re hold fra 1. di­vi­sion og en grup­pe med re­sten af hol­de­ne fra den næst­bed­ste ræk­ke. Den­ne op­de­ling fo­re­ta­ges på grund af for­skel­li­ge for­ud­sæt­nin­ger samt sport­s­lig og øko­no­misk tyng­de.

» De mo­del­ler, som com­pu­te­ren har ud­reg­net, der in­de­hol­der fær­re end ti hold el­ler fle­re end 16 hold, fal­der au­to­ma­tisk bort. De mo­del­ler med slut­spil, hvor po­in­tan­tal skal hal­ve­res el­ler til­sva­ren­de, fal­der og­så bort. Det sam­me gæl­der mo­del­ler med me­re end 36 kam­pe på en sæ­son. Det vil sim­pelt­hen ik­ke væ­re mu­ligt at fin­de plads til fle­re end 36 kam­pe i ka­len­de­ren. «

ONS­DAG 6. MAJ 2015

En mo­del med 14 hold i Su­per­liga­en og slut­spil, vil gi­ve fle­re topkam­pe som for ek­sem­pel den­ne du­el mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn. Fo­to: Claus Bech Der er ik­ke man­ge le­di­ge da­to­er i den in­ter­na­tio­na­le fod­bold­ka­len­der til ek­stra spil­ler­un­der, hvis Su­per­liga­en skal ud­vi­des. Men de kan fin­des. Her er tre for­slag til ek­stra kamp­da­ge: Po­kal­se­mi­fi­na­ler­ne kan æn­dres fra to til en kamp ef­ter en­gelsk in­spira­tion, så­le­des at se­mi­fi­na­ler­ne ik­ke af­vik­les med ude og hjem­me­kam­pe ( som nu), men med en kamp på neut­ral ba­ne. Én kamp­dag fri­gjort. Su­per­liga­en kan be­gyn­de en uge tid­li­ge­re om som­me­ren, hvil­ket des­u­den vil skær­pe for­men hos de hold, der skal spil­le eu­ro­pæ­isk kval- spil. Én kamp­dag fri­gjort. Ana­ly­se­fir­ma­et Hy­percu­be er i di­a­log med UE­FA, der kan gi­ve dis­pen­sa­tion, så Su­per­liga- kam­pe kan af­vik­les på tirs­da­ge og ons­da­ge, hvor der el­lers er kamp­for­bud pga. Cham­pions Le­ague. I gi­vet fald vil det be­ty­de kamp­start klok­ken 18: 00 og kun væ­re re­le­vant i marts, april og maj. Mindst én kamp­dag fri­gjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.