’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pie­ter Nieuwen­hu­is, di­rek­tør i Hy­bercu­be

Vo­res ana­ly­ser vi­ser, at Su­per­liga­en kan bæ­re fle­re hold end 12, uden at det de­va­lu­e­rer ni­veau­et

Der teg­ner sig et bil­le­de af en 14- holds liga med slut­spil, der vil væ­re den mest op­lag­te vej at gå, hvis klub­ber­ne ik­ke øn­sker at hol­de fast i den nu­væ­ren­de mo­del med 12 hold.

In­gen po­int­hal­ve­ring i Dan­mark

Hy­percu­bes ana­ly­ser vur­de­rer, at dansk fod­bold står stær­ke­st med en liga med mel­lem 10 og 16 hold og selv om der ske­les kraf­tigt til den bel­gi­ske liga, som ana­ly­se­fir­ma­et og­så står bag, vil et slut­spil med po­int- hal­ve­ring ik­ke bli­ve an­be­fa­let af hol­læn­der­ne.

» Der er ik­ke så stor sport­s­lig spænd­vid­de mel­lem top- hol­de­ne i Dan­mark som i Bel­gi­en, så det er ik­ke et nød­ven­digt til­tag for at sik­re spæn­din­gen. Des­u­den har Dan­mark en bil­let fær­re til Eu­ro­pa, og det har en be­tyd­ning for en slut­spils- kon­struk­tion. Vo­res ana­ly­ser vi­ser, at Su­per­liga­en kan bæ­re fle­re hold end 12, uden at det de­va­lu­e­rer ni­veau­et. Der er gro­bund for 30 pro­fes­sio­nel­le klub­ber i Dan­mark, hvor der groft sagt er 24 i dag, og med tan­ke for at det lig­ner, at Dan­mark ge­ne­relt står til et øko­no­misk op­sving, me­ner vi hel­ler ik­ke, det er ure­a­li­stisk, at Dan­mark om få år kan ha­ve en plads me­re i Eu­ro­pa, « si­ger Pie­ter Nieuwen­hu­is

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.