HOLD OG SLUT­SPIL Ol­sen Så­dan vil Su­per­liga­en se ud med med 14- holds­mo­del­len og slut­spil på råd

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KON­SU­LENT Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

ONS­DAG 6. MAJ 2015

Grundspil

Mester­skabs- slut­spil Et ek­sem­pel la­vet ud fra den nu­væ­ren­de Su­per­ligas Top 6- stil­ling ef­ter 26 spil­ler­un­der

Nedryk­nings- slut­spil Et ek­sem­pel på Bund 8- nedrykningsspil la­vet ud fra den nu­væ­ren­de Su­per­liga ef­ter 26 run­der ( med ind­dra­gel­se af 1. di­vi­sions to top­hold)

Op­ryk­ning fra 1. di­vi­sion

Hy­bercu­be har haft den dan­ske land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen med på råd i ana­ly­se­fir­ma­ets un­der­sø­gel­se af dansk klub­fod­bold.

Det for­kla­rer di­rek­tør Pie­ter Nieuwen­hu­is:

» Jeg be­søg­te Mor­ten Ol­sen i Bruxelles, hvor vi dis­ku­te­re­de dansk fod­bold i to en halv ti­me. Det var enormt in­for­ma­tivt og gi­ven­de for vo­res un­der­sø­gel­ser. Det lå Mor­ten Ol­sen me­get på sin­de, at de dan­ske fod­bold­fans bli­ver hørt og ta­get al­vor­ligt, og at de dan­ske hold får de bedst tæn­ke­li­ge mu­lig­he­der for at gø­re det godt i Eu­ro­pa, « si­ger han.

» Mor­ten Ol­sen var klart stør­re til­hæn­ger af en mo­del med to slut­spil og ik­ke tre, som man ken­der det fra Bel­gi­en. «

Mor­ten Ol­sen selv vil ik­ke kom­men­te­re på hans ’ fa­vo­rit­mo­del’, men si­ger:

» Det er en enorm spæn­den­de og vig­tig tid og pro­ces, som dansk fod­bold er in­de i. Et af de helt sto­re pro­ble­mer for dansk klub­fod­bold er den dår­li­ge pla­ce­ring på den eu­ro­pæ­i­ske rang­li­ste, og det er vig­tigt, at man har den ud­vik­ling for øje. Her er der vig­tig er­fa­ring, ud­vik­ling og øko­no­mi at hen­te for de dan­ske klub­ber, men man må ik­ke glem­me den en­kel­te fod­bold­fan. Skal der ske æn­drin­ger, skal det væ­re en struk­tur, som den en­kel­te kan ta­ge til sig, og som han sy­nes er spæn­den­de, « si­ger den dan­ske land­stræ­ner.

14 hold i Superligaens grundspil mø­des ude og hjem­me i alt 26 kam­pe pr. hold, hvor­ef­ter de seks øver­ste hold går i et slut­spil ( PO1) om mester­ska­bet, mens de ne­der­ste ot­te sen­des ud i et nedrykningsspil. I et lig­nen­de slut­spil i Bel­gi­en hal­ve­res hol­de­nes po­int in­den slut­spil­let, men den mo­del an­be­fa­les ik­ke for Dan­mark. De seks hold fort­sæt­ter med sam­me po­int­tal og mø­des ef­ter­føl­gen­de ude og hjem­me. Det gi­ver yde­li­ge­re ti kam­pe og i alt 36 liga­kam­pe for hol­de­ne i PO1. 1. FC Midtjyl­land 61 p. 2. FC Kø­ben­havn 49 p. 3. Ran­ders 41 p. 4. Brønd­by 41 p. 5. FC Nord­s­jæl­land 38 p. 6. Ho­bro 38 p. Umid­del­bart et stort for­spring for FCM til de øv­ri­ge, men med ude og hjem­me- sy­ste­met mod di­rek­te mod­stan­de­re kan di­stan­cer hur­tigt ind­hen­tes. Eks. vil FCK i to di­rek­te kam­pe kun­ne hen­te seks po­int på FCM. El­ler Brønd­by og Ran­ders vil­le kun­ne sig­te ef­ter FCKs sølv­me­dal­jer. Et ar­gu­ment fra bel­gisk fod­bold er des­u­den, at et slut­spil kun med top- hold skær­per for­men frem mod de tid­li­ge eu­ro­pæ­i­ske kva­li­fi­ka­tions­kam­pe den kom­men­de sæ­son. Hol­de­ne fra num­mer syv til og med 14 be­hol­der de­res po­int ef­ter grund­spil­les 26 kam­pe og skal ef­ter­føl­gen­de spil­le én gang mod hin­an­den. De syv kam­pe pr. hold vil sam­men med den ind­le­den­de ligas 26 kam­pe gi­ve 33 kam­pe pr. sæ­son, alt­så det sam­me kampan­tal som nu. Kun num­mer 14 vil ryk­ke di­rek­te ud, mens num­mer 12 og 13 skal ud i et af­gø­ren­de knald el­ler fald- spil mod num­mer to og tre fra 1. di­vi­sion. Dvs. at man vil kun­ne se sæ­so­ner, hvor op til tre hold ryk­ker ud af Su­per­liga­en. AaB OB Søn­derjy­ske Es­b­jerg FC Vestsjæl­land Sil­ke­borg Vi­borg AGF Her vil­le FC Vend­sy­s­sel i det tænk­te ek­sem­pel stå til di­rek­te op­ryk­ning, mens Lyng­by og Hor­sens vil­le væ­re de to hold fra 1. di­vi­sion, der skul­le del­ta­ge i op­ryk­nings- play­off.

Mor­ten Ol­sen er med på råd.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.