DEN GAM­LE DAM

Må­ske skal man ta­ge Ju­ven­tus en del me­re al­vor­ligt i kam­pen om Cham­pions Le­agu­et­it­len

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

CHAM­PIONS LE­AGUE- SE­MI­FI­NA­LE Mål: 1- 0 Mora­ta ( 9.), 1- 1 Ro­nal­do ( 27.), 2- 1 Te­vez ( 58./ str.)

Bed­ste mand: Car­los Te­vez

Bed­ste mand: Ar­tu­ro Vi­dal

Bed­ste mand: Dødt løb

ONS­DAG 6. MAJ 2015

Car­los Te­vez hav­de den af­gø­ren­de

fod på bol­den, da han på straf­fe sik­re­de Ju­ven­tus sej­ren og et godt ud­gangs­punkt før re­tur­kam­pen mod

Re­al Madrid. Fo­to: AFP Car­los Te­vez har haft en frem­ra­gen­de sæ­son, men ar­gen­ti­ne­rens 30 mål i al­le tur­ne­rin­ger bleg­ner i for­hold til Ro­nal­dos 51 kas­ser.

I Cham­pions Le­ague- sam­men­hæng er de til gen­gæld si­de om si­de med hen­holds­vis syv og ni mål. Fæl­les for dem beg­ge er, at de er de­res holds of­fen­si­ve es, de to mand­ska­bers x- fak­tor og mod­stan­de­rens ma­re­ridt. Te­vez vi­ste no­get af den far­lig­hed, der har gjort ham til en of­fen­siv trus­sel, man skal pas­se på, da han var med i Ju­ven­tus’ fø­rings­mål. Men han skin­ne­de for al­vor, da han sat­te Re­als for­svar ene mand og fik til- dømt et straf­fes­park, som han selv score­de på. Klas­se.

Ro­nal­do hav­de ik­ke den bed­ste dag på kon­to­ret, fris­par­ke­ne gik i mu­ren, hvor de nor­malt bli­ver dre­jet ind i kas­sen. Han vi­ste dog, hvor­for han be­trag­tes som en af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re. Hvis ik­ke den bed­ste. Han bli­ver ved at slå til selv i kam­pe, hvor han må­ske ik­ke top­per. Og det gjor­de han net­op, da han stod for Re­als mål, der kan vi­se sig yderst vi­talt in­den re­tu­ro­p­gø­ret i Madrid næ­ste uge. Vi­dal er kendt for et fan­ta­stisk lø­be­pensum og hans mar­kan­te ag­gres­si­vi­tet, mens Isco er yn­de, ta­lent og of­fen­siv in­tel­li­gens på en fod­bold­ba­ne.

Vi­dal lu­re­de li­ge bag de to Ju­ven­tus­an­gri­be­re, Alva­ro Mora­ta og Car­los Te­vez, men han fik ik­ke sat det af­tryk, der har gjort ham til en pro­fil for Ju­ven­tus og Chi­les lands­hold. Tem­pe­ra­men­tet løb lidt for me­get af med ham, han fik til­kendt et gult kort un­der­vejs og le­ve­re­de langt fra på det hø­je ni­veau, som Alva­ro Mora­to og Car­los Te­vez præ­ste­de i po­si­tio­ner­ne for­an ham.

Isco var hel­ler ik­ke i nær­he­den af spa­ni­e­rens van­li­ge ni­veau. Han har gre­bet chan­cen for Re­al Madrid i den­ne sæ­son i kølvan­det på hol­dets ska­der, og det var be­stemt lys­punk­ter fra den lil­le tek­ni­ker, men ind­sat­sen blev ram­met me­get godt ind, da han midt i an­den halv­leg blev ud­skif­tet ef­ter en jævn ind­sats. Hvis det var en kamp mel­lem ita­li­ensk og spansk rød­vin, vil­le 37- åri­ge Buf­fon væ­re den ita­li­en­ske, me­get fyl­di­ge og ut­ro­li­ge drift­sik­re drue, mens 33- åri­ge Ca­sil­las teg­ner den yn­gre span­ske år­gang, der oser af klas­se og god smag.

De har beg­ge væ­ret ver­dens­me­stre og har vun­det utal­li­ge tro­fæ­er, men i de se­ne­ste år er der dog kom­met en del kork i vi­nen for beg­ge, der har kæm­pet med drift­sik­ker­he­den. De kom og­så beg­ge på ar­bej­de i op­gø­ret. Iker Ca­sil­las kun­ne ik­ke hol­de Te­vez’ skud ved det før­ste mål, men han kun­ne ik­ke ha­ve age­ret me­get an­der­le­des, mens han og­så blev pas­se­ret på et straf­fes­park.

Buf­fon var ik­ke ne­ga­tivt ind­blan­det i Ro­nal­dos mål, og beg­ge ke­e­pe­re le­ve­re­de en stil­le ind­sats, hvor in­gen af dem kan klan­dres el­ler hyl­des for at ha­ve på­vir­ket op­gø­ret. Den ita­li­en­ske vin holdt ni­veau og den span­ske fulg­te trop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.