Kol­lek­tivt dansk

Dan­mark fi k en drøm­mestart mod Hvi­derusland, men eft er 20 mi­nut­ter faldt hol­det to­talt sam­men

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM I IS­HO­CK­EY fet end eft er det fa­ta­le 1- 5 ne­der­lag.

Ken­der man ham ret, vil han væ­re me­get kon­tant, når han skal ha­ve en snak med spil­ler­ne om de ele­men­tæ­re fejl, der gjor­de de sid­ste 40 mi­nut­ter til et ma­re­ridt.

» Nu skal man pas­se på, hvad man si­ger som træ­ner li­ge eft er en kamp, men vi spil­le­de rent ud sagt dår­lig ho­ck­ey, « si­ger han.

For­ment­lig vil det væ­re en for­del for de dan­ske spil­le­re, at det er rus­ser­ne, de står over for i dag. Hvor for­vent­nin­ger­ne er mini­ma­le.

Om Oli­ver Bjor­k­strand når frem til kamp­start eft er rej­sen fra USA er uvist, så Jan­ne Karls­son har to pla­ner klar. Én med Oli­ver Bjor­k­strand og én uden.

At de sid­ste to pe­ri­o­der var un­der al kri­tik, be­hø­ver han ik­ke skæ­re ud i pap for spil­ler­ne. Det ved de alt om, selv­kri­ti­ske som de er.

Tab­te kon­cep­tet

» Vi tab­te kon­cep­tet. Spil­let i egen zo­ne, der fun­ge­re­de så godt mod Slovaki­et og Fin­land, faldt sam­men i an­den pe­ri­o­de. Det var me­get dy­re mi­nut­ter. Selv­føl­ge­lig skal vi snak­ke om de fejl, vi la­ve­de, men vi skal ik­ke la­de os slå ud, « si­ger ba­ck­en Jesper B. Jensen.

Mor­ten Poul­sen bræk­ke­de høj­re lil­le­fi nger midt i an­den pe­ri­o­de mod Slovaki­et og stod over mod Fin­land, men var til­ba­ge med en skin­ne og to fi ngre bun­det sam­men.

Han blev te­stet un­der op­varm­nin­gen og fi k grønt lys. Og va­nen tro fi gh­te­de han, så det gni­stre­de.

» Det var en un­der­lig kamp. En kamp med to for­skel­li­ge an­sig­ter. Eft er en god før­ste pe­ri­o­de hop­per kæ­den af, og det er op ad bak­ke, « si­ger han.

Eft er de to kam­pe mod Rusland og USA, som in­gen for­ven­ter po­int i, bli­ver det af­gjort mod Nor­ge på lør­dag og Slove­ni­en på man­dag, om Dan­mark eft er 13 år i VMs su­per­liga og­så er en A- na­tion næ­ste år i Rusland.

Jan­ne Karls­son for­sø­ger at opild­ne si­ne spil­le­re. Øverst th. er der ju­bel over Juli­an Jakob­sens mål, men si­den gik det helt galt. Fo­to: Jan Kors­gaard

ONS­DAG 6. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.