Matchfixer får et års be­tin­get fængsel

28- årig mand dømt skyl­dig for at mat­ch­fixe to fod­bold­kam­pe i 2010

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DOM Eva Jung ev­ju@ ber­ling­s­ke. dk me­da@ ber­ling­s­ke. dk

Mette Da­hl­gaard Der har fun­det mat­ch­fixing sted i dansk fod­bold. Så­dan ly­der dom­men fra Kø­ben­havns By­ret, hvor man i går kend­te ho­ved­til­tal­te MT skyl­dig i at ha­ve af­talt re­sul­ta­ter­ne i to kam­pe mel­lem Hvi­d­ov­re og hen­holds­vis FC Hjør­ring og Vej­le. Beg­ge kam­pe blev af­vik­let i ef­ter­å­ret 2010 og end­te med et over­be­vi­sen­de ne­der­lag til Hvi­d­ov­re.

Ret­ten fin­der det be­vist, at MT har gam­blet sto­re sum­mer på de to kam­pe, hvil­ket har med­ført et øko­no­misk tab for blandt an­dre Dan­ske Spil.

By­rets­dom­mer J. Staus­bøll kon­sta­te­re­de, at der var ta­le om groft bed­ra­ge­ri, da han af­sag­de dom­men på et års be­tin­get fængsel.

» Mat­ch­fixing er rets­stri­digt, og der er sket en klar over­skri­del­se af loven. Der er ta­le om groft bed­ra­ge­ri. Man har ud­nyt­tet en vild­fa­rel­se hos spil­ud­by­de­re og an­dre spil­le­re. Der er klart ta­le om bed­ra­ge­ri, « lød be­grun­del­sen.

Cen­tralt i an­kla­ge­myn­dig­he­dens be­vis­ma­te­ri­a­le stod MTs egen for­kla­ring til po­li­ti­et, ef­ter at han i maj 2012 søg­te hjælp. MT blev den­gang over­fal­det i sin lej­lig­hed, fik stuk­ket en kok­kek­niv ned i hal­sen og for­søgt tru­et til at be­ta­le godt 100.000 eu­ro, knap 750.000 kro­ner, til en bank­kon­to i Tys­kland. Po­li­ti­et hav­de den­gang ik­ke man­ge spor at gå ef­ter, kom det frem ved gårs­da­gens rets­mø­de, og var i ef­ter­å­ret 2010 indstil­let på at hen­læg­ge over­falds­sa­gen. I ef­ter­å­ret 2012 af­gav MT en de­tal­je­ret for­kla­ring om af­talt spil i dansk fod­bold og navn­gav i den for­bin­del­se fi­re tid­li­ge­re Hvi­d­ov­re­spil­le­re og yder­li­ge­re en per­son, der skul­le ha­ve del­ta­get i en egent­lig mat­ch­fixin­gring. I dag på­står MT, at den for­kla­ring, han selv un­der­skrev si­de for si­de i ef­ter­å­ret 2012, er pres­set igen­nem af po­li­ti­et, der el­lers ik­ke vil­le ef­ter­for­ske over­fal­det i lej­lig­he­den.

An­kes til Lands­ret­ten

By­ret­ten i Kø­ben­havn be­grun­de­de sin af­gø­rel­se med, at MTs egen for­kla­ring til po­li­ti­et blev bak­ket op af fak­ti­ske be­vi­ser. Ek- sem­pel­vis 92 Od­dset- kupo­ner og ban­ko­ver­fø­rel­ser, blandt an­det 32.000 kro­ner til en af de sig­te­des mor­far. En­de­lig frem­lag­de an­kla­ge­myn­dig­he­den et pas med ud­rej­sestemp­ler til det ki­ne­si­ske spil­le­mek­ka Ma­cau, hvor MT hav­de mø­de med et fi­lip­pinsk sel­skab, der pla­ce­re­de den dan­ske gam­b­lers pen­ge hos spil­ud­by­de­re i Asi­en.

Men sa­gen mod ho­ved­til­tal­te MT slut­ter ik­ke her. Straks ef­ter dom­men an­ke­de MTs for­sva­rer, Hen­rik Juul Hal­berg, af­gø­rel­sen til lands­ret­ten.

Han me­ner, at sa­gen træn­ger til fri­ske øj­ne.

» Jeg er ik­ke i tvivl om, at han al­drig var ble­vet dømt, hvis han ik­ke hav­de talt med po­li­ti­et. I det he­le ta­get er der ta­le om me­get man­gel­fuld ef­ter­forsk­ning, og sam­ti­dig kan vi kon­sta­te­re, at Dan­ske Spil, der skul­le ha­ve lidt et tab, ik­ke er frem­kom­met med øn­sker om er­stat­ning. Det er på­fal­den­de, « si­ger for­sva­rer Hen­rik Juul Hal­berg.

Dan­ske Spils kom­mu­ni­ka­tions- chef, Thomas Rør­sig, si­ger imid­ler­tid til Ber­ling­s­ke, at man har af­ven­tet dom i sa­gen og nu vil læ­se af­gø­rel­sen grun­digt, før man vur­de­rer, om der skal rej­ses er­stat­nings­krav.

Fri­kendt for bed­ra­ge­ri

På an­kla­ge­bæn­ken var og­så 26- åri­ge NN, der end­te med at bli­ve fri­kendt for bed­ra­ge­ri. Det var el­lers an­kla­ge­myn­dig­he­dens på­stand, at NN var ble­vet ori­en­te­ret om MTs mat­ch­fixing og der­på hav­de spil­let 10.000 kro­ner på kam­pen mel­lem Hvi­d­ov­re og Vej­le. For­sva­rer Kå­re Pi­hl­mann sag­de ef­ter­føl­gen­de, at han var ’ en me­get til­freds for­sva­rer’.

An­kla­ger i sa­gen og ad­vo­ka­tur­chef Per Ju­ste­sen har tid­li­ge­re sid­det med op­sigtsvæk­ken­de straf­fesa­ger om øko­no­misk kri­mi­na­li­tet, her­un­der bed­ra­ge­risa­gen mod stor­fu­ske­ren Ste­in Bag­ger. Han kal­der by­rets­dom­men mod ho­ved­til­tal­te MT ’ for­ven­te­lig og li­ge ef­ter bo­gen’. Fri­fin­del­sen af NN var omvendt ik­ke det, Ju­ste­sen ’ hav­de hå­bet på’.

Mat­ch­fixings­a­gen er di­rek­te af- ledt af det over­fald, som MT blev ud­sat for i sin lej­lig­hed i 2012. Og gårs­da­gens rets­mø­de bød og­så på nye op­lys­nin­ger om po­li­tiets ar­bej­de. Ef­ter­for­sker­ne har ek­sem­pel­vis ik­ke søgt til bunds i, hvem der stod bag den bank­kon­to, som over­falds­mæn­de­ne for­søg­te at pres­se MT til at ind­be­ta­le pen­ge på. Ef­ter­for­sker San­dra Ege­de kald­te det selv ’ sjusk’, da hun blev af­hørt un­der rets­mø­det. I det he­le ta­get var for­sva­rer­ne kri­ti­ske over for de be­la­sten­de po­li­ti­af­hø­rin­ger i sa­gen. For­sva­rer­ne men­te, at ef­ter­for­ske­ren hav­de pres­set et vid­ne, der ik­ke er sig­tet i sa­gen, men som me­nes at væ­re bin­de­led mel­lem MT og fi­re Hvi­d­ov­re­spil­le­re.

Dom­men er op­løf­ten­de

» Jeg for­tal­te, at han ( vid­net, red.) vil­le bli­ve sig­tet for bed­ra­ge­ri, hvis han ik­ke op­ly­ste nav­ne. Så måt­te jeg for­mode, at han ik­ke kun hav­de for­mid­let kon­takt. Han måt­te væ­re ind­blan­det. I dag kan jeg godt se, at det ik­ke er den bed­ste må­de at gø­re så­dan no­get på, « lød det fra ef­ter­for­ske­ren.

Dan­marks Idræts­for­bunds ud­vik­lings­chef, Mor­ten Møl­holm Lar­sen, me­ner, at dom­men er op­løf­ten­de i ar­bej­det med at be­kæm­pe mat­ch­fixing.

» Da sa­gen er an­ket, skal man va­re sig for at ud­ta­le sig om lø­ben­de sa­ger. Men for os er det trods alt rart at se, at ef­ter­forsk­nin­gen i den­ne sær­li­ge sag ik­ke har væ­ret håb­løs og grund­løs. Der er trods alt en by­ret, der har fun­det, at der er fo­re­gå­et et el­ler an­det. Dis­se sa­ger er svæ­re at ef­ter­for­ske, men uan­set hvad der sker nu, sy­nes jeg, at vi ik­ke be­hø­ver at mi­ste mo­det i opkla­rin­gen af mat­ch­fixing. «

Det lig­ger og­så kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R) på sin­de at be­kæm­pe mat­ch­fixing. Der­for har hun sat sig i spid­sen for en ny lov, der kri­mi­na­li­se­rer be­stik­kel­se i idræt­ten. Hun kal­der sa­gen fra Hvi­d­ov­re ’ al­vor­lig’ og hå­ber, at det kan væ­re med til at sæt­te fo­kus på den ’ bom­be un­der idræt­ten’, som hun vur­de­rer mat­ch­fixing til at væ­re.

Der er fal­det dom i den før­ste sag om mat­ch­fixing i dansk fod­bold. Den ho­ved­til­tal­te har få­et et års be­tin­get fængsel, men har al­le­re­de be­slut­tet at an­ke dom­men til lands­ret­ten. Ar­kiv­fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.