GEN­SYN MED MES­SI

Bay­ern- træ­ner Pep Gu­ar­di­o­la ven­der til­ba­ge til Camp Nou i aft en for at vin­de, men han an­er­ken­der og­så, at Mes­si er umu­lig at stop­pe, så­fremt han er i top­form

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - SÅ­DAN HAR DE KLA­RET SIG TID­LI­GE­RE CHAM­PIONS LE­AGUE Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk Gu­ar­di­o­la om Mes­si

MAN KAN MED

ret­te kal­de aft enens Cham­pions Le­ague- brag for Gi­gan­ter­nes Kamp. Beg­ge hold har en im­po­ne­ren­de sta­ti­stik i tur­ne­rin­gen:

FC BAR­CE­LO­NA: 11 7 7 fi re BAY­ERN MÜN­CHEN: 4 10

se­mi­fi na­ler ( fl est af al­le hold) se­mi­fi na­ler de se­ne­ste 8 sæ­so­ner. fi na­ler, her­af som vin­de­re . se­mi­fi na­le i streg

fi na­ler, her­af

fem

som vin­de­re jeg me­get til­freds. Min respekt for Ba­ren klub, at de ik­ke kan brok­ke sig over ce­lo­na har in­gen ind­fl ydel­se på min det, « sag­de Mes­si iføl­ge UE­FA. com i går.ju­bel. Selv­føl­ge­lig er Bar­ce­lo­na en stor del af mit liv, men jeg er her for at vinPep Gu­ar­di­o­la sky­der dog sin tid­li­de « si­ger han til Bild. ge­res ju­vels spy­dig­he­der til jor­den.

» Hvis vi var ramt af ska­der­ne, hav­de vi ik­ke vun­det li­ga­en. Jeg har al­drig brok­ket mig over ska­der. Al­drig. Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne ha­ve de ska­de­de spil­le­re til rå­dig­hed, men det kan jeg ik­ke tæn­ke på nu. Nu skal vi spil­le, « si­ger han.

Den tid­li­ge­re Barca- træ­ner og - spil­ler fryg­ter dog mø­det med den ar­gen­tin­ske top­sco­rer, der har sco­ret 40 mål i li­ga­en og ot­te mål i Cham­pions Le­ague, i in­de­væ­ren­de sæ­son.

» Hvis han spil­ler, som vi for­ven­ter, er han ik­ke til at stop­pe. Det er umu­ligt. Der er in­gen træ­ner og in­tet sy­stem, der kan stop­pe ham i den form, han er i, « si­ger Gu­ar­di­o­la.

Den må­l­far­li­ge ar­gen­ti­ner glæ­der sig til at re­van­che­re sid­ste mø­des bla­ma­ge.

» Vi er i se­mi­fi na­len mod et stærkt hold som Bay­ern. Vi kan ik­ke li­de den må­de, vi tab­te mod Bay­ern se­ne­st, men hol­de­ne har æn­dret sig, og kam­pen bli­ver an­der­le­des, « si­ger han.

Pep Gu­ar­di­o­la ven­der i dag til­ba­ge på Camp Nou, hvor han for præ­cis tre år og en dag si­den træ­ne­de for sid­ste gang på Bar­ce­lo­nas hjem­me­ba­ne. Det var før kam­pen mod ær­ke­ri­va­ler­ne fra Es­pa­ny­ol, der blev sendt hjem med 4- 0.

Mens he­le fod­bold- ver­de­nens fo­kus er på det sto­re co­me­ba­ck, har Bar­ce­lo­na- spil­ler­ne no­get an­det i tan­ker­ne. Re­van­che. For to år si­den blev ca­ta­la­ner­ne yd­my­get af net­op Bay­ern Mün­chen med sam­let 7- 0. Den­gang gjaldt det og­så kam­pen om fi na­le­bil­let­ten, men det var Jupp Heyn­ck­es, der stod på si­de­linj­en. Men Gu­ar­di­o­la gør det klart. Der er in­gen med­li­den­hed med iko­nets gam­le klub.

» Hvis vi scorer et ude­ba­ne­mål, er

Ska­der er in­gen und­skyld­ning

Bay­ern Mün­chen har på det se­ne­ste væ­ret hårdt ramt af ska­der, hvor stjer­ner som Fran­ck Ri­béry, David Ala­ba og hol­dets top­sco­rer Arj­en Rob­ben er ude af op­gø­ret. Det har få­et de ty­ske me­di­er til at nedt­o­ne Bay­erns fa­vo­rit­vær­dig­hed, men den går ik­ke iføl­ge Lio­nel Mes­si.

Der er in­gen træ­ner og in­tet sy­stem, der kan stop­pe ham i den form, han er i

» Vi har in­gen und­skyld­nin­ger, og det har Bay­ern hel­ler ik­ke. Jeg ved, at de har ska­der, men Bay­ern er så stor

Pep Gu­ar­di­o­la ’ ven­der hjem’ til Camp Nou i af­ten, når Bay­ern Mün­chen mø­der FC Bar­ce­lo­na i den før­ste Cham­pions Le­agu­e­se­mi­fi­na­le. Re­tur­kam­pen spil­les tirs­dag i næ­ste uge. Fo­to: EPA

» In­gen kan stop­pe Mes­si, hvis han er i form, « si­ger Pep Gu­ar­di­o­la. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.