’ Team Dan­mark har skuf­fet mig’

OL- sølvvin­de­ren Mat­hi­as Boe ka­ster midt i den ver­se­ren­de ’ småka­ge­kon­flikt’ med Bad­min­ton Dan­mark bræn­de på bå­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KON­FLIKT Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Mat­hi­as Boe, som Bad­min­ton Dan­mark i lig­hed med Car­sten Mo­gen­sen, Joachim Fischer, Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl har ude­luk­ket fra lands­hol­det og træ­nin­gen på for­bun­dets eli­te­cen­ter, ka­ster nu bræn­de på bå­let i den ver­se­ren­de ’ småka­ge- kon­flikt’.

» Hvor har Team Dan­mark væ­ret i he­le for­lø­bet? De har helt klart skuf­fet mig. De si­ger, at det hand­ler om at skaf­fe guld til Dan­mark. Men ef­ter­som vi in­tet har hørt fra dem, kon­klu­de­rer jeg, at de i hvert fald ik­ke er på spil­ler­nes si­de, « si­ger Mat­hi­as Boe.

Team Dan­marks di­rek­tør, Lo­ne Han­sen, står ufor­stå­en­de over­for kri­tik­ken.

» Mat­hi­as Boe har ret til at gi­ve ud­tryk for sin me­ning, og selv­føl­ge­lig sø­ger spil­ler­ne op­bak­ning. Det er min op­fat­tel­se, at vi un­der kon­flik­ten har hjul­pet til med di­a­lo­gen mel­lem spil­ler­ne og bad­min­ton­for­bun­det. Men vi har alt­så hver­ken ta­get par­ti for den ene el­ler an­den part, « si­ger Lo­ne Han­sen.

Sam­men med Car­sten Mo­gen­sen vandt Mat­hi­as Boe ved OL 2012 i London sølv i her­redoub­le.

» Jeg drøm­mer om at re­præ­sen­te­re Dan­mark ved OL igen. Man­dag blev Car­sten og jeg ud­ta­get til Eu­ro­pe­an Ga­mes i næ­ste må­ned i Baku af Dan­marks Idræts­for­bund. Det op­fat­ter jeg som en in­di­ka­tion af, at DIF i hvert fald ik­ke ser no­gen pro­ble­mer i, at vi fem spil­le­re står uden­for den dag­li­ge træ­ning på Bad­min­ton Dan­marks eli­te­cen­ter, « si­ger Mat­hi­as Boe.

Han øn­sker til gen­gæld ik­ke at ud­ta­le sig om Bad­min­ton Dan­marks se­ne­ste mel­ding om, at for­bun­det og de fem ude­luk­ke­de spil­le­re si­den 28. april har væ­ret i di­a­log om en løs­ning.

Må gå sin gang

Bag det­te ini­ti­a­tiv står Hen­rik Park­høi, der er ak­tiv bad­min­ton­spil­ler i Sko­vs­ho­ved og ci­vilt er di­rek­tør i fonds­mæg­ler­sel­ska­bet Maj In­vest.

» Jeg kan be­kræf­te, at der er en di­a­log i gang, og at vi ta­ler sam­men lø­ben­de. Men tin­ge­ne må gå sin gang. Så vi ta­ger den tid, det ta­ger. At jeg er gå­et ind i sa­gen, skyl­des, at jeg sy­nes, at par­ter­ne er for­plig­te­de til at for­sø­ge at fin­de en løs­ning. Som bad­min­to­nel­sker gør det ondt på mig at væ­re vid­ne til en kon­flikt som den­ne, « si­ger Hen­rik Park­høi.

Ef­ter­som Bad­min­ton Dan­mark i øje­blik­ket ik­ke har en di­rek­tør, er det sport­s­chef Finn Trærup- Han­sen, der ta­ger sig af di­a­lo­gen med de ude­luk­ke­de spil­le­re.

» Jeg kan ik­ke for­tæl­le, hvor langt vi er nå­et. Vi er nem­lig eni­ge om, at sa­gen ik­ke skal dis­ku­te­res i pres­sen. Men som jeg ser det, er der nog­le mu­lig­he­der for at fin­de en løs­ning, « si­ger Finn Trærup- Han­sen.

Kva­li­fi­ka­tions- for­lø­bet op til OL i Rio blev ind­ledt 1. maj.

Den kon­flik­tram­te kvin­tet får ik­ke mu­lig­hed for at hen­te ver­dens­rang­li­ste- po­int ved hold- VM, Su­dir­man Cup, i Ki­na om en uge. Til gen­gæld del­ta­ger de al­le ved In­do­nesia Open i ju­ni, der er før­ste sto­re tur­ne­ring på vej­en mod OL- ud­ta­gel­se.

ONS­DAG 6. MAJ 2015

Mat­hi­as Boe ( ba­gerst), her sam­men med mak­ke­ren Car­sten Mo­gen­sen, er skuf­fet over, at han ik­ke har set me­get til Team Dan­mark i den så­kald­te ’ småka­ge­kon­flikt’ mel­lem en ræk­ke bad­min­ton­spil­le­re og Bad­min­ton Dan­mark. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.