Kri­se­ramt med kæm­pe­gæld

Mil­li­onun­der­skud ka­ster DCU ud i kri­se og gransk­ning af fy­ret di­rek­tørs rol­le i mi­se­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØKO­NO­MISK KA­OS Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Blodrø­de regn­sk­ab­stal. En fy­ret di­rek­tør. Og en juri­disk un­der­sø­gel­se for at få ka­stet lys over mi­se­ren.

Det er sta­tus for Dan­marks Cyk­le Uni­on halvan­det år eft er, det lil­le spe­ci­al­for­bund hen­te­de David Gul­l­berg ind som man­den, der skul­le sør­ge for med­lem­s­frem­gang, eks­pan­sion og nye ti­der.

Fa­cit blev ek­la­ta­nt an­der­le­des. Med et ven­tet gi­gan­tun­der­skud på to mio. kr. ud af en sam­let om­sæt­ning på 13 mio. kr. har den fy­re­de DCU- di­rek­tør eft er­ladt sig et for­bund, der po­pu­lært sagt hum­per af­sted på en si­ve­punk­te­ring og en knæk­ket eger.

Men hvor­dan kun­ne det gå så galt, og hvor­for fi k DCUs sid­den­de be­sty­rel­se ik­ke brem­set bud­ge­tover­skri­del­ser­ne, in­den det var for sent?

Sa­gens ho­ved­per­son, David Gul­l­berg, øn­sker ik­ke selv at ud­ta­le sig om sa­gen til BT. Men han af­vi­ser dog pu­re en­hver mi­stan­ke om at ha­ve ta­get af kas­sen.

Selvransa­gel­se

I DCUs be­sty­rel­se har ører­ne an­ta­get far­ve som regn­sk­ab­stal­le­ne. Der er dømt selvransa­gel­se i for­bun­det og hos for­mand Ni­els Sø­ren­sen.

Hvor­dan kan et un­der­skud vok­se sig så stort, før I re­a­ge­rer?

» Pri­mært for­di vi ik­ke har få­et de re­le­van­te op­lys­nin­ger, og for­di vo­res di­rek­tør ( David Gul­l­berg, red.) ik­ke op­da­ge­de det i ti­de. «

I er ved at få la­vet en juri­disk un­der­sø­gel­se, men er der mi­stan­ke om fusk el­ler un­der­slæb?

» Det er no­get af det, den juri­di­ske un­der­sø­gel­se skal ka­ste lys over. Vi har ik­ke mi­stan­ke om, at der er ta­get af kas­sen. Der har væ­ret mang­len­de øko­no­mi­sty­ring. «

Er det ik­ke DCU- be­sty­rel­sens og den sid­den­de for­mands an­svar at hol­de snor i, hvad med­lem­mer­nes pen­ge bli­ver brugt til?

» Jo, in­gen tvivl om det. Vi er ved at un­der­sø­ge, om det er os, der har so­vet i ti­men. Vi me­ner ik­ke, at vi har haft de ret­te op­lys­nin­ger til at træff e de nød­ven­di­ge be­slut­nin­ger. «

Mu­lig­vis ført bag ly­set

Så I er ble­vet ført bag ly­set?

» Ja, det er en af mu­lig­he­der­ne. En an­den er, at der ba­re ik­ke har væ­ret øko­no­mi­sty­ring nok. «

Har I kun­net sæt­te fi nge­ren på be­stem­te fak­to­rer for un­der­skud­det?

» Det er et ge­ne­relt mer­for­brug på man­ge om­rå­der. Vi er ved at få la­vet vo­res re­vi­de­re­de års­regn­skab, og når det er la­vet, kan vi gå me­re de­tal­je­ret ind og se, hvor bud­get­tet er skre­det. «

Da David Gul­l­berg blev an­sat, var det in­ten­tio­nen, at DCU skul­le eks­pan­de­re på al­le fron­ter. Hvor­dan er det gå­et med det?

» Hel­dig­vis har vi fort­sat frem­gang på med­lem­s­si­den, og vo­res ak­ti­vi­tets­ni­veau er og­så ste­get. Men det gi­ver sig selv, at et af ho­ved­må­le­ne, da vi skift ede di­rek­tør, var øko­no­mi­sty­ring, og det er be­stemt ik­ke lyk­ke­des. Det var og­så bag­grun­den for, at vi valg­te at op­si­ge sam­ar­bej­det med David Gul­l­berg. «

Hvil­ke kon­se­kven­ser får det for jer som for­bund, at DCU nu står med så stort un­der­skud?

» Det får den kon­se­kvens, at vi skal tje­ne un­der­skud­det ind igen, og så skal vi ha­ve en stram øko­no­mi. Hel­dig­vis ty­der det på, at det ik­ke kom­mer til at gå ud over den dag­li­ge drift, « un­der­stre­ger DCU- for­man­den.

Ni­els Sø­ren­sen, for­mand for Dan­marks Cyk­le Uni­on, har få­et grund til pan­de­ryn­ker ef­ter mil­li­ons­un­der­skud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.