Aben og an­sva­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER SKUL­LE HA­VE væ­ret ro på bags­mæk­ken. Or­den i eget hus. Frem­gang på al­le fron­ter. Men vir­ke­lig­he­den har vist sig at væ­re en an­den for Dan­marks Cyk­le Uni­on. Et un­der­skud på to mio. kr. er ’ helt ab­surd’, som en iagt­ta­ger i dansk cyk­ling i går slog fast over for un­der­teg­ne­de.

Den på­stand kan man umu­ligt væ­re ue­nig i. Med en om­sæt­ning på 13 mio. kr. år­ligt er det il­de­vars­len­de regn­skab­tal, DCU nu er ved at få ud­sat for en juri­disk fi nbørst­ning. Der­for bli­ver det og­så af­gø­ren­de at få be­lyst, hvor an­sva­ret skal pla­ce­res, og om DCU- for­mand Ni­els Sø­ren­sen sam­men med den sid­den­de be­sty­rel­se har væ­ret op­ga­ven vok­sen. SIK­KERT ER DET, at den fy­re­de di­rek­tør, David Gul­l­berg, har vist sig ik­ke at væ­re den ret­te mand, da Jesper Wor­re skul­le afl øses. Hans exit var el­lers en in­ve­ste­ring i frem­ti­den, blev det ud­bas­u­ne­ret. Wor­re hav­de med Mi­cha­el Ras­mus­sen- aff æren en møgsag, der sta­dig kli­strer sig til ef­ter­mælet. Jesper Wor­re brød sin tavs­heds­pligt i en sport, hvor tavs­hed, løgn og for­ti­el­ser har væ­ret et dæk­ke over år­ti­ers eska­le­ren­de do­ping­mis­brug. Men det er værd at min­de om, hvor­dan Wor­re og den tid­li­ge­re DCU- f or mand Tom Lund og­så fi k et VM til Dan­mark i 2011 og fi k le­ve­ret en idræts­hi­sto­risk ver­dens­be­gi­ven­hed til topka­rak­ter i Kø­ben­havn og Ru­der­s­dal. DAN­MARKS CYK­LE UNI­ON har ik­ke råd til at skul­le slås med et for­krøb­len­de un­der­skud i ad­skil­li­ge år frem­over. Den sport­s­li­ge sek­tor er en føl­som stør­rel­se, og de dan­ske ta­len­ter har fortjent at få de bedst mu­li­ge be­tin­gel­ser. På den front bli­ver der ar­bej­det godt og må­l­ret­tet. Der er hel­ler ik­ke råd til slen­dri­an og smal­hans, hvis Dan­mark for frem­ti­den skal væ­re le­ve­rings­dyg­tig i VM- og OL- me­dal­je­ta­ge­re.

Der­for skal der ryd­des op i DCUs hus. Nu. Der skal pla­ce­res bå­de en abe og et an­svar for den mi­se­re, spe­ci­al­for­bun­det har ro­det sig ud i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.