Trumf el­ler ba­re PR

McLa­ren- bos­sen Ron Den­nis kal­der nu Ke­vin Magnus­sen ver­dens bed­ste re­ser­ve­kø­rer. Det kan bru­ges fremad­ret­tet, me­ner dan­ske­rens ma­na­ger, mens eks­pert træk­ker på skul­dre­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ROS FRA BOS­SEN Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Det er et kendt fak­tum, at Ke­vin Magnus­sen hav­de kørt For­mel 1 for McLa­ren, hvis be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis hav­de haft det sid­ste ord.

Men det hav­de den el­lers magt­ful­de McLa­ren- boss ik­ke, og det lyk­ke­des ham ik­ke at sam­le fler­tal for Ke­vin Magnus­sen i be­sty­rel­sen, og val­get faldt i ste­det på Jen­son But­ton.

Nog­le vil der­for me­ne, at Ron Den­nis ’ skyl­der’ Ke­vin Magnus­sen en tje­ne­ste i jag­ten på et fast sæ­de næ­ste år.

Den dan­ske ra­cer­kø­rer lag­de nem­lig al­le si­ne æg hos McLa­ren og af­vi­ste på ryg­te­plan en fø­ler fra Wil­li­ams samt an­dre team i pit­ten. Men da be­slut­nin­gen blev ta­get hos McLa­ren, kun­ne Den­nis ik­ke over­hol­de sit løf­te om et sæ­de til Ke­vin Magnus­sen, som fik en rol­le som re­ser­ve.

I et in­ter­view med For­mel 1s hjem­mesi­de ta­ler Ron Den­nis om McLa­rens pro­ble­mer, men kom­mer så på eget ini­ti­a­tiv ind på tea­mets kørere.

» Vi har i Fer­nan­do ( Alonso) og Jen­son ( But­ton) det bed­ste kø­rer- li­ne- up i For­mel 1. De er beg­ge ver­dens­me­stre. Til­sam­men har de star­tet 507 løb, og de har vun­det 47 af dem, « si­ger Ron Den­nis og fort­sæt­ter så:

» I Ke­vin ( Magnus­sen) har vi den bed­ste re­ser­ve­kø­rer i For­mel 1. En mand, der blev num­mer to i sit al­ler­før­ste løb - lad os ik­ke glem­me det. Det er en præ­sta­tion, som kun sker yderst sjæl­dent, « si­ger Ron Den­nis.

Kan væ­re en trumf

Det er ik­ke hver dag, at der fal­der ros af fra Ron Den­nis, som tid­li­ge­re har ar­bej­det med kørere som Ayr­ton Sen­na og Mika Häk­ki­nen.

Men hvad kan Ke­vin Magnus­sen så bru­ge al den ros til. Iføl­ge dan­ske­rens ma­na­ger, Dor­te Ri­is Mad­sen, kan det væ­re en trumf i den kom­men­de jagt på et fast For­mel 1- sæ­de.

» Man kan bru­ge Ron Den­nis’ ud­ta­lel­ser til at hol­de fast i, hvor god Ke­vin er. Vi kan ik­ke sæl­ge ham på re­sul­ta­ter i år, men på det han le­ve­re­de sid­ste år. Og det er og­så det, som bli­ver værds­at af Ron Den­nis. Det be­kræf­ter han ved at si­ge, at McLa­ren har den bed­ste re­ser­ve, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Så det kan bru­ges til at hol­de Ke­vin me­get varm i For­mel 1 i det he­le ta­get. «

Men er det og­så et ud­tryk for, at Ron Den­nis skyl­der Ke­vin Magnus­sen en tje­ne­ste?

» Det må stå for din egen reg­ning, « sva­rer Dor­te Ri­is Mad­sen.

Ke­vin Magnus­sens ma­na­ger vil alt­så ik­ke be­kræf­te, at Ron Den­nis skyl­der dan­ske­ren en tje­ne­ste. Det vil i ste­det BTs For­mel 1- eks­pert Pe­ter Ny­gaard.

» Ron Den­nis skyl­der Ke­vin Magnus­sen en stor tje­ne­ste, for det er ik­ke fair at sæt­te en kø­rer, der slut­ter sit før­ste grand­prix på an­den­plad­sen, på re­ser­ve­bæn­ken. Men li­ge nu ser Ron Den­nis kun på, hvad der er godt for McLa­ren, og han har et op­ti­malt li­neup i øje­blik­ket med to er­far­ne kørere i si­ne ra­cer­bi­ler, og så har han, som han si­ger, ver­dens bed­ste re­ser­ve­kø­rer, « si­ger Pe­ter Ny­gaard.

Han er ik­ke sik­ker på, at Ke­vin Magnus­sen kan bru­ge Ron Den­nis’ ros til sær­lig me­get i en for­hand­ling om et job i For­mel 1.

» Det er me­get sjovt at ha­ve på pa­pir, men det kan ik­ke bru­ges til så me­get over for an­dre team. Det er mest PRsnak. Men når det er sagt, har Ron Den­nis dy­best set ret - der er ik­ke en re­ser­ve­kø­rer, som er bed­re end Ke­vin Magnus­sen i øje­blik­ket, « kon­klu­de­rer Pe­ter Ny­gaard. Ke­vin Magnus­sen kal­des for ver­dens bed­ste re­ser­ve­kø­rer af sin øver­ste chef, Ron Den­nis ( lil­le bil­le­de), men spørgs­må­let

er, om det gav­ner ham. Fo­to: Grand Prix Pho­to/ AFP

ONS­DAG 6. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.