Lau­ges øn­ske blev op­fyldt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DOB­BELT KLUBS­KIF­TE Ron­ni Bur­kal Nielsen, Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk BSV Flens­burg- Han­dewitt 65/ 107

Flens­burg- Han­dewitt har skre­vet tre­åri­ge af­ta­ler med de dan­ske lands­holds­spil­le­re Ras­mus Lau­ge og Hen­rik Toft Han­sen.

Play­ma­ker Ras­mus Lau­ge skif­ter fra næ­ste sæ­son - et år før hans kon­trakt ud­lø­ber i THW Ki­el, mens Hen­rik Toft Han­sen kom­mer til fra Ham­borg.

I Ras­mus Lau­ges til­fæl­de har Ki­el ef­ter bag­spil­le­rens eget øn­ske valgt at op­hæ­ve kon­trak­ten før tid.

» Ras­mus bad os af sport­s­li­ge grun­de om at op­hæ­ve kon­trak­ten. Han er en ung spil­ler, der har brug for at få kamp­træ­ning, og der­for har vi ef­ter­kom­met hans krav om at for­la­de klub­ben. Vi øn­sker ham held og lyk­ke med Flens­burg- Han­dewitt, « si­ger Thor­sten Storm, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i THW Ki­el.

» Jeg er tak­nem­me­lig for, at THW Ki­el støt­te­de mig i min be­slut­ning om at få me­re spil­le­tid. I de sid­ste par kam­pe vil jeg gø­re alt for at si­ge far­vel til klub­ben på den bedst mu­li­ge må­de, « si­ger Ras­mus Lau­ge til Ki­els hjem­mesi­de.

Det lig­ne­de el­lers et drøm­meskif­te, da Ras­mus Lau­ge i 2013 skif­te­de fra Bjer­r­ring­bro- Sil­ke­borg til de ty­ske me­stre. Ti­den i klub­ben blev dog præ­get af en kors­bånds­ska­de.

Ef­ter han i novem­ber gjor­de co­me­ba­ck på hånd­bold­ba­nen, har det væ­ret svært at spil­le sig ind på Ki­els mand­skab. Der­for skif­ter han nu til ri­va­ler­ne. Et skif­te som Flens­burg- Han­dewitts træ­ner Lju­bo­mir Vranjes er be­gej­stret for:

» Med til­gan­gen af Ras­mus Lau­ge kan vi væ­re me­re flek­sib­le i vo­res spil, og vi er RAS­MUS LAU­GE 20. ju­ni 1991 ( 23 år)

1,96 m/ 99 kg Play­ma­ker THW Ki­el

FØDT: HØJ­DE/ VÆGT: PO­SI­TION: KLUB: TID­LI­GE­RE KLUB: KOM­MEN­DE KLUB:

LAND­SKAM­PE/ MÅL:

bed­re dæk­ket ind blandt vo­res bag­spil­le­re. Jeg glæ­der mig til at ar­bej­de med ham, da jeg fort­sat me­ner, han har et stort po­ten­ti­a­le. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.