Uhyg­ge­ligt bla­ck­out

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BE­KYM­REN­DE

Da­ni­el Re­mar

Bok­se­ta­len­tet A bdul Khat tab l ed e t u h yg­ge­ligt ne­der lag lør dag aft en, h vor h an m id t i kam­pen p lud­se­lig l øb t ør f or k ræf­ter o g d ing­le­de f or­svars­løs r undt i rin­gen. Episo­den i F re­de­riks­berg Hal ler­ne var be­kym­ren­de for et af de stør­ste ta­len­ter i d ansk boks­ning, o g Ab dul K hatt ab m åt­te s lu­kø­ret s læ be s ig ud a f r in­gen s om et s tor t spør gs­mål stegn.

For h vad g ik g alt? H a n va r nem­lig p å v ej mo d e n s ik ker s ejr mod f ransk­man­den Howard Co spo­li­te.

A bdul K hat tabs fo rm op t il k am­pen va r e llers go d. J a, i føl­ge h ans læ­re­me­ster, b ok­se­stjer­nen M ik­kel Kes­sler, var Ab­dul K hat tab i sin bed­ste form no­gen­sin­de.

Der­for g av d e t i ngen me ni ng, at den 22- åri­ge bok­ser skul­le gå fuld­stæn­dig k old o g fo rsva rs­løs f al­de sam­men.

Ab­dul K hat tab fo rlod No rd ic Fight- stæv net s t raks e fters it ne - der­lag uden at udt ale sig t il pres­sen. Men nu si­ger han føl­gen­de til BT:

» Jeg har det ik­ke s pe­ci­elt godt med at ta­be en kamp på den må­de. Mit ho­ved va r me d, me n k ropp en v il­le ik­ke, og s å g i k je g desvær­re død . Je g var i god form og havd e træ­net hårdt for at kun­ne per­for me på mit ma ksi­ma­le , « si­ger Ab­dul K hat tab.

Svar et p å, h vor­for h an plud se­lig gi k ne d, h ar A b dul K hatt ab a lt­så sta­dig ik­ke.

Der­for fik ha n man­dag t ag et blod- prø­ver, s om fo rhå­be ntl ig k an g øre ham k lo­ge­re p å å rsa­gen i l øb et a f ugen.

I opt a kten t il ne der­la­get t il fransk­man­den H oward C ospo­li­te hav­de A bdul K hatt ab v æret i B er­li n, hvor han har spar­ret fle­re gan­ge med d en t yske e uro­pa­me­ster J ack Culc ay. Og d et s ku lle h an ha­ve k la­ret uden pro­ble­mer.

Ab­dul K hat tabs uven­te­de ne dt­ur væk­ke­de ef­ter kam­pen stor be­kym­ring hos M ik kel Kes­sler, der så på f ra til­sku­er­plad­ser­ne.

» H an er i sit livs for m , har spist rigt ig t, tr ænet godt og spar ret over ott e omg an­ge ud en pr oble­mer, s å je g e r helt må­l­løs over det her. Me­get ry­stet . Må­ske e r d er no ge t a ndet g alt , e nd man l ige k a n s e . Je g s y nes, h an ska l ha­ve e t f y sis k tjek med blod pr ø - ver o g a lt a ndet, fo rdi d et s å me get mæ rke­ligt ud, hvad der ske te, « s ag­de Mi kkel Kes­sler ty­de­ligt ry­stet.

da­lu@ spor ten. dk

Ab­dul Khat­tab var på vej mod en sik­ker sejr, da han plud­se­lig kol­lap­se­de.

Fo­to: Thomas Sjørup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.