Troels Bech fa­vo­rit som Lyng­by- chef

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Man­dag blev ch­eft ræ­ner Ja­ck Ma­j­gaard fy­ret i Lyng­by eft er en lang ræk­ke dår­li­ge re­sul­ta­ter. De kon­ge­blå nord for Kø­ben­havn har i lø­bet af for­å­ret måt­tet san­de, at en me­get re­a­li­stisk op­ryk­ning til Su­per­liga­en stil­le og ro­ligt er gle­det dem af hæn­de.

Det har få­et Dan­ske Spil til at spe­ku­le­re i, hvem der bli­ver hans afl øser i Lyng­by - og her er Troels Bech gan­ske pæn fa­vo­rit til tre gan­ge pen­ge­ne med Jo­hn­ny Møl­by som næ­ste kan­di­dat i od­ds 5,50.

» Troels Bech har en po­si­tiv til­gang til fod­bold­spil­let med tek­nisk ba­se­ret spil som et var­tegn. Der­u­d­over har han oft e haft stor suc­ces med at ska­be suc­ces straks ved sin ind­træ­den i en ny klub, og Bech in­de­hol­der no­get af den træ­ne­rer­fa­ring, som – må­ske - har mang­let hos de kon­ge­blå, « si­ger od­ds­sæt­ter Jesper Kri­stoff er­sen fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.