To­pa­gent ri­ver Mær­sk- vil­la ned

Al­lan Bak Jensen står bag op­sigtsvæk­ken­de plan for skibs­re­de­rens kæm­pe hus

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

PLAN

En af Dan­marks mest kend­te fod­bol­da­gen­ter står bag en op­sigtsvæk­ken­de plan med den af­dø­de skibs­re­der Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­lers pragtvil­la.

BT kan i dag af­dæk­ke, at den 37- åri­ge tid­li­ge­re su­per­liga­mål­slu­ger og nu­væ­ren­de spil­lera­gent Al­lan Bak Jensen og hans hu­stru er et af tre æg­te­par, som har lagt 18.750.000 kr. for det 635 kva­drat­me­ter sto­re et- plans­hus i Char­lot­ten­lund. End­da med en klæk­ke­lig ra­bat, da ud­bud­spri­sen lå på 24 mio. kr.

Fre­dag for­kla­re­de ad­vo­kat Lars- Erik Bre­nøe, der er be­sty­rer i bo­et eft er Mær­sk, at tre unavn­giv­ne fa­mi­li­er hav­de købt vil­la­en med over­ta­gel­se 1. maj for at ryd­de grun­den og byg­ge tre nye vil­la­er på den.

» Jeg kan op­ly­se, at tre fa­mi­li­er har købt Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­lers bo­lig af bo­et med over­ta­gel­se 1. maj. De nye eje­re øn­sker at fj er­ne hu­set og byg­ge tre nye hu­se med hver sin grund, « sag­de Lars- Erik Bre­nøe, der i 19 år var per­son­lig as­si­stent for skibs­re­de­ren, som i april 2012 dø­de i en al­der af 98 år.

En må­l­far­lig her­re

Al­lan Bak Jensen var som ak­tiv kendt som en må­l­far­lig her­re i først Ikast FC og se­ne­re FC Midtjyl­land. I sæ­so­nen 2000- 2001 score­de han he­le 16 mål for FCM, hvil­ket ind­brag­te ham an­den­plad­sen på top­sco­rer­li­sten og gav ham en kon­trakt i den hol­land­ske klub He­e­ren­ve­en. Al­le­re­de i 2004 måt­te han indstil­le sin ak­ti­ve kar­ri­e­re eft er et langt ska­des­for­løb, og eft er tre år som ejen­doms­mæg­ler etab­le­re­de han sam­men med den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Thomas Gaards­øe agent­bu­reau­et Eli­te Con­sul­ting.

I dag har Baks agent­bu­reau en ræk­ke lands­holds­spil­le­re som FC Midtjyl­land- pro­fi len Erik Svi­at­chen­ko, Anders ’ AC’ Chri­sti­an­sen fra ita­li­en­ske Chie­vo samt Ki­an Han­sen og Jonas Lös­sel, der spil­ler i de fran­ske klub­ber Nan­tes og Gu­in­gamp. Og­så den island­ske stjer­ne Rúrik Gisla­son, der spil­ler i FC Kø­ben­havn, er i stald hos Bak og co.

Al­lan Bak Jensen har ik­ke no­gen kom­men­ta­rer.

Sø­mands­slægt

Mær­sks dat­ter og arv­ta­ger som fa­mi­lie­over­ho­ved Ane Ug­g­la har og­så selv i in­ter­view ud­talt, hvor­dan fa­de­ren har brugt vil­la­en til at mar­ke­re sam­men­hæn­gen mel­lem fa­mi­li­en og rederi- im­pe­ri­et.

Da Mær­sk i 2003 gik af som be­sty­rel­ses­for­mand i AP Møller Mær­sk, in­vi­te­re­de han 50 le­de­re hjem i vil­la­en for at for­tæl­le om sin bag­grund i en sø­mands­slægt og om de vær­di­er, som han øn­ske­de re­de­ri­et skul­le le­des ud fra. tnk

Tid­li­ge­re su­per­liga- stjer­ne og nu­væ­ren­de spil­lera­gent Al­lan Bak Jensen ( til høj­re) står bag mil­li­onkøb af af­dø­de skibs­re­der Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­lers vil­la. Fo­to: Pal­le He­de­mann

og Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.