Byg­get til hu­stru­en

BT - - NYHEDER -

MÆR­SK- VIL­LA

Mær­sks pragtvil­la blev byg­get i ren kær­lig­hed mel­lem den gam­le skibs­re­der og hu­stru­en Em­ma McKin­ney Møller.

I 1987 op­før­te Mær­sk McKin­ney Møller så­le­des den he­le 635 kva­drat­me­ter sto­re pragtvil­la i et plan og uden dør­trin, så den gigt­pla­ge­de hu­stru til sin død i 2005 kun­ne kom­me rundt i he­le vil­la­en i sin kø­re­stol. Ek­sem­pel­vis er hu­set sto­re swim­m­ing­pool pla­ce­ret i en til­byg­ning uden trap­pe­trin, så Em­ma nemt kun­ne kom­me til den.

Vil­la­en blev der­med nær­mest et sym­bol på kær­lig­he­den mel­lem Mær­sk Mc- Kin­ney Møller og hans hu­stru gen­nem 65 år. Mær­sk fi k end­da sat spring­van­det fra sit barn­doms­hjem op i ha­ven, da det net­op var dér, at han som helt ung stu­de­ren­de på Øre­gaard Gym­na­si­um hav­de en del ro­man­ti­ske ti­mer med klas­se­kam­me­ra­ten Em­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.