Pisk til sy­ge fl ygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - FLYGT­NIN­GE Kø­ben­havn N NUL­VÆKST MF, Ven­stre

El­vir Pe­le­se­vic

På Chri­sti­ans­borg er der gå­et sport i at stig­ma­ti­se­re fl ygt­nin­ge­ne som det stør­ste pro­blem for det dan­ske sam­fund. Po­li­ti­ker­ne kap­pes om at væ­re bedst til at svin­ge pi­sken og stil­le uhen­sigts­mæs­si­ge og umen­ne­ske­li­ge krav til fl ygt­nin­ge­ne. Et af kra­ve­ne er, at fl ygt­nin­ge­ne skal ar­bej­de, li­ge så snart de lan­der. Kra­vet i sig selv er ik­ke uri­me­ligt. Pro­ble­met er dog, at po­li­ti­ker­nes kræ­ve­men­ta­li­tet skyg­ger for al­le de bar­ri­e­rer og be­græns­nin­ger, som for­hin­drer fl ygt­nin­ge­ne i at op­fyl­de kra­vet.

Det er me­get fi nt, at po­li­ti­ker­ne åb­ner for at gi­ve fl ygt­nin­ge­ne mu­lig­he­der for at op­byg­ge en så nor­mal til­væ­rel­se som mu­ligt. Dis­se mu­lig­he­der kun­ne jeg og mi­ne bos­ni­ske lands­mænd ha­ve nydt godt af i 90’ er­ne, da vi på vo­res fl ugt fra krigs­ræds­ler­ne hav­ne­de i Dan­mark. Den­gang måt­te vi i tre år hver­ken ar­bej­de el­ler ud­dan­ne os.

Når man stil­ler krav til fl ygt­nin­ge­ne, skal man dog hu­ske, at de ik­ke al­le sam­men er res­sour­cestær­ke nok til, at de fra dag et kan gå ind på en ar­bejds­plads el­ler sid­de på en sko­le­bænk. Den stør­ste del af fl ygt­nin­ge­ne er ramt af krigstrau­mer, syg­dom­me og so­ci­a­le pro­ble­mer. Der­for er der først og frem­mest brug for en må­l­ret­tet tvær­fag­lig be­hand­lings­ind­sats, hvis dis­se men­ne­sker no­gen­sin­de skal kom­me i nær­he­den af ar­bejds­mar­ke­det.

Ber­tel Haar­der

Ik­ke om jeg fat­ter, at der er no­gen, der tror på den på­stand, at ud­gift sstop be­ty­der fy­rin­ger. Det er en fri op­fi ndel­se, desvær­re un­der­støt­tet af nog­le po­li­ti­ke­re i for­sker­klæ­der. I vo­res oplæg står der, at ud­gift sstop­pet mu­lig­gør et uæn­dret an­tal off ent­ligt an­sat­te, for­di der re­gu­le­res fuldt ud for stig­nin­ger i pri­ser og løn­nin­ger. Det er for­sla­get. Hvor­dan kan det over­sæt­tes til 32.000 fy­rin­ger? Det er plat af vær­ste skuff e.

Fo­to: Jep­pe Bø­je Nielsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.