Glans­bil­le­det kra­ke­le­rer

ME­NER

BT - - NYHEDER -

Ter­r­oren ram­te Dan­mark med sit bruta­le væ­sen, da Omar El- Hus­se­in i fe­bru­ar dræb­te to uskyl­di­ge men­ne­sker. Midt i sor­gen over de me­nings­lø­se tab af men­ne­ske­liv og fryg­ten for, at et nyt an­greb kun­ne ram­me, fandt dan­sker­ne sam­men­hold i at hyl­de po­li­tiets ind­sats. BIL­LE­DER AF PO­LI­TI­BI­LER over­dæn­get med rø­de kys står sta­dig stærkt i erin­drin­gen.

Men glans­bil­le­det af po­li­tiets og de øv­ri­ge myn­dig­he­ders ind­sats be­gyn­der nu at kra­ke­le­re. Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) kun­ne i går off ent­lig­gø­re den eva­lu­e­ring af myn­dig­he­der­nes ind­sats, som Rigs­po­li­ti­et har stå­et for.

Og den

af­slø­re­de man­ge svigt. Først og frem­mest gik der fl ere ti­mer, fra det før­ste an­greb ram­te Kr­udt­tøn­den, til PET fi k op­ret­tet be­skyt­tel­se af den jø­di­ske sy­na­go­ge, som se­ne­re blev an­gre­bet. Det er et svigt over for den jø­di­ske be­folk­nings­grup­pe, der er sær­lig ud­sat og der­for har et sær­ligt krav på be­skyt­tel­se. PO­LI­TI­FOL­KE­NES SKYDEEVNER VAR hel­ler ik­ke til­træk­ke­li­ge, og det tog halvan­den ti­me at fi nde en he­li­kop­ter, der kun­ne hjæl­pe med eft er­søg­nin­gen.

Der­til kom­mer, at PET- chef Jens Mad­sen, iføl­ge Mette Fre­de­rik­sen, fejl­in­for­me­re­de re­ge­rin­gens sik­ker­heds­ud­valg om, hvor­når der var ble­vet op­ret­tet be­vogt­ning af sy­na­go­gen. Der­for er det helt på sin plads, at han nu er fær­dig på den post. NÅR MYN­DIG­HE­DER­NE sin egen eva­lu­e­ring kom­mer frem til så sto­re svigt, er der be­hov for at kom­me dy­be­re ned i, hvad der gik galt. Ik­ke for at jag­te syn­de­buk­ke, men for at bli­ve klo­ge­re. Klo­ge­re på, hvor­dan vi kan for­hin­dre, at no­get lig­nen­de sker, og klo­ge­re på, hvor­dan vi be­skyt­ter os bedst, når skru­pel­lø­se ter­r­o­ri­ster an­gri­ber.

Der­for er der be­hov for en uvil­dig un­der­sø­gel­se, så det ik­ke er myn­dig­he­der­ne, der un­der­sø­ger sig selv i en så al­vor­lig sag.

ansv

I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.