DER ER FOR­SKEL PÅ MØGS­A­GER­NE ’’

Løk­kes møgs­a­ger er tung ba­ga­ge at slæ­be på. Ga­de er og­så en mand med møgs­a­ger – men hvad ve­jer de?

BT - - NYHEDER -

For ny­lig var jeg til et sel­skab om­gi­vet af bor­ger­li­ge ker­ne­væl­ge­re, der al­le var stærkt op­ta­ge­de af, hvad der var bedst for Dan­mark, og hvem der bedst kun­ne for­val­te hver­vet som stats­mi­ni­ster. Ved det ene valg eft er det an­det hav­de de sat kryds ved Ven­stre, men nu var de i tvivl. Til­li­den til par­ti­for­man­den var smul­dret. » JEG KAN BA­RE ik­ke stem­me på par­ti­et, så læn­ge Løk­ke står i spid­sen, « sag­de af de fru­stre­re­de, der ik­ke kun­ne for­li­ge sig med for­man­dens bi­lags­sa­ger, dy­re rej­ser og tøjind­køb på Ven­stres reg­ning. Der var ik­ke me­gen lyd­hør­hed, da en an­den for­søg­te at slå en op­ti­mi­stisk to­ne an med er­klæ­rin­gen om, at po­li­tik­ken da måt­te væ­re det vig­tig­ste. Vig­ti­ge­re end per­so­ner, og vig­ti­ge­re end hvem der be­ta­ler for­man­dens un­der­buk­ser. » Jeg over­ve­jer at stem­me på Thor­ning, « sag­de en tred­je. De øv­ri­ge kig­ge­de nær­mest må­l­lø­se på hen­de. » I pro­test, « til­fø­je­de kvin­den, hvis kryds hidtil hav­de væ­ret for­be­holdt de blå. » For går det ik­ke me­get godt i Dan­mark, « spurg­te hun re­to­risk.

I hvil­ket om­fang den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster vil ind­kas­se­re bor­ger­li­ge pro­test­stem­mer ved val- get, har vi til go­de at se, men at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke li­ge­frem har tur i den for ti­den, vi­ste en Me­ga­fon­må­ling for ny­lig, hvor Ven­stre- for­man­dens tro­vær­dig­hed blev søn­der­skudt. ’ Sa­ger­ne’ er sta­dig en tung ba­ga­ge at slæ­be på for Løk­ke.

Set i det lys er det in­ter­es­sant at føl­ge det po­li­ti­ske co­me­ba­ck, som den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster og stem­me­slu­ger Sø­ren Ga­de net­op har an­non­ce­ret med sit fol­ke­tings­kan­di­da­tur i Nord­jyl­land. Ven­stre­man­den, som blev bragt i spil som mod­kan­di­dat til Kri­sti­an Jensen, da Løk­ke var al­ler­mest pres­set på for­mand­spo­sten i fj or, og som eft er­føl­gen­de di­stan­ce­re­de bå­de Løk­ke og Kri­sti­an Jensen, da Me­ga­fon spurg­te dan­sker­ne, hvem de tro­e­de kun­ne skaff e Ven­stre den stør­ste frem­gang, er på vej til­ba­ge.

Mod­ta­get med åb­ne ar­me i sit par­ti i for­vent­ning om, at han vil kun­ne gen­ska­be en læn­ge sav­net po­si­tiv stem­ning. Det er vel kun Kri­sti­an Jensen og kred­sen om­kring ham, der skal an­stren­ge sig for at fi nde en pas­sen­de gri­mas­se.

Der er al­min­de­lig enig­hed om, at Sø­ren Ga­de styr­ker Ven­stre – og­så selv om han har si­ne eg­ne møgs­a­ger i ryg­sæk­ken fra mi­ni­ster­ti­den. For Bur­de man stop­pe med at gi­ve vac­ci­ner­ne, ind­til man er sik­ker på, at den ik­ke har far­li­ge bi­virk­nin­ger? ek­sem­pel sa­gen om jæ­ger­sol­da­tens bog, som for­sva­ret selv fa­bri­ke­re­de en ara­bi­sk over­sæt­tel­se af. Og læka­ge sa­gen, hvor det kom frem, at Ga­de selv hav­de væ­ret åben­mun­det om ud­sen­del­sen af dan­ske sol­da­ter til Irak. Der blev gi­vet for­ker­te fan­ge­tal til Fol­ke­tin­get. Snart ven­ter vid­nes­kran­ken i Irak- kom­mis­sio­nen.

Sø­ren Ga­de gik af som mi­ni­ster i kølvan­det på de op­s­li­den­de sa­ger, si­den strøg han ud af di­rek­tør­kon­to­ret i Land­brug & Fø­de­va­rer, men det har til­sy­ne­la­den­de ik­ke æn­dret på bil­le­det af ham som den fol­ke­li­ge og em­pa­ti­ske mand, der kan få dan­sker­ne i ta­le og nu næv­nes som et op­lagt mi­ni­ster em­ne – og må­ske og­så for­mand­sem­ne. Val­get bli­ver prø­ven på, om Ga­de fort­sat be­sid­der den ef­ter­trag­te­de star qu­a­li­ty. BÅ­DE LØK­KE OG Ga­de slæ­ber rundt på møgs­a­ger. Løk­kes sa­ger ve­jer tungt. Tøjind­køb og dy­re rej­ser er til at for­hol­de sig til. Sa­ger­ne om for­ker­te fan­ge­tal, jæ­ger­bog og læka­ge skal Ga­de nok få at hø­re for igen i me­di­er­ne, men det er ik­ke nød­ven­dig­vis de te­ma­er, som bor­ger­li­ge ker­ne­væl­ge­re dis­ku­te­rer mest in­dædt, når de mø­des til mid­dag. Der er nem­lig for­skel på møgs­a­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.