Skal en ’ mand’, der bå­de fø­ler sig som kvin­de og har pa­pir på det, ha­ve lov til at klæ­de om i kvin­der­nes om­klæd­nings­rum?

BT - - NYHEDER - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.20 VI SKAL AL­LE VÆ­RE HER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.25 DET ER EN HAP­PE­NING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.30 RESPEK­TER AN­DRE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.01

Ja,

alt an­det vil væ­re ube­ha­ge­ligt for hen­de

Nej,

der er ik­ke ad­gang for mand­li­ge kønsor­ga­ner

13.019 stem­mer på bt. dk

OP­DELT EF­TER KØNS­DE­LE

An­dreas Bæk­da­hl

Om­klæd­nings­rum er ik­ke op­delt eft er, hvor­dan man fø­ler sig, men hvad man har mel­lem be­ne­ne.

Bel­la Niki­ta Jinx Jensen

Jeg har bryster og er født tve­køn­net med beg­ge køns­de­le. Jeg har kun mødt ven­lig­hed og kan fi nt klæ­de om i han­di­caprum­met el­ler på toilet­tet og ta­ge bad hjem­me. Jeg skal ta­ge høj­de for an­dre og ik­ke ba­re in­va­de­re de­res om­rå­de, vi skal jo al­le væ­re her.

Pedro Thoro

Det er en hap­pe­ning. Han var i ra­dio­en for­le­den, og det hand­ler om at ska­be op­mærk­som­hed om­kring en ik­ke gen­nemtænkt lovæn­dring.

Sus­si Wet­ter­ste­in Nielsen

Det er mu­ligt, at han fø­ler sig som en hun, men hun/ han har dog pro­du­ce­ret seks børn og er gift med en kvin­de for tred­je gang. Fri mig for, at hen duk­ker op i mit om­klæd­nings­rum. Det er en per­fekt løs­ning, hen er ble­vet til­budt i svøm­me­hal­len, som hen bør ac­cep­te­re og respek­te­re al­le de an­dre gæ­ster på ba­de­an­stal­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.