Bor­ger­ligt an­greb

BT - - NYHEDER -

I SK­UD­LINJ­EN:

FRONTALT

Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti ret­ter nu hård kri­tik mod re­ge­rin­gen, ef­ter at gårs­da­gens re­de­gø­rel­se bl. a. vi­ste, at der gik fi­re ti­mer fra ter­r­or­an­gre­bet i Kr­udt­tøn­den, til at sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn blev be­vog­tet.

» Jeg sy­nes, det var et pin­ligt, pin­ligt pres­se­mø­de, hvor ju­stits­mi­ni­ste­ren gør PET- che­fen til syn­de­buk. Det er stats­mi­ni­ste­ren, der har gi­vet for­ker­te op­lys­nin­ger, og re­ge­rin­gen der har over­hørt ad­vars­ler fra det jø­di­ske sam­fund om mang­len­de be­skyt­tel­se. Jeg vil nu ha­ve ju­stits­mi­ni­ste­ren i sam­råd, og så vil vi prø­ve at sam­le fler­tal til en skarp kri­tik af re­ge­rin­gen, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup.

Det be­kym­rer og­så Ven­stre, at stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt fejl­ag­tigt har ud­talt, at sy­na­go­gen blev be­vog­tet, umid­del­bart ef­ter det før­ste an­greb hav­de fun­det sted.

» Når re­ge­rin­gen og Hel­le Thor­ning- Sch­midt si­ger no­get, der er fak­tu­elt for­kert, så vi­ser det, at re­ge­rin­gen ik­ke har haft til­stræk­ke­ligt styr på et så al­vor­ligt om­rå­de, som det her er. Det gi­ver en be­kym­ring

Der gik alt for lang tid fra an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den, til PET re­a­ge­re­de og fik sendt be­vogt­ning til sy­na­go­gen i Krystal­ga­de, kon­klu­de­rer Justits­mi­ni­ste­ri­ets re­de­gø­rel­se. Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen tal­te med sto­re bog­sta­ver, men al­le­re­de to ti­mer før tak­ke­de PET- chef Jens Mad­sen af. Fo­tos: Sø­ren Bid­strup og Mat­hi­as Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.