3 4

BT - - NYHEDER -

PET hav­de ik­ke over­blik over, hvil­ke mu­li­ge mål der skul­le be­skyt­tes eft er før­ste ter­r­or­an­greb. Po­li­ti­et mang­ler it- værk­tø­jer, der gør det mu­ligt hur­tigt at ind­hen­te vi­deo­ma­te­ri­a­le – og at sen­de ma­te­ri­a­let ud i pa­trul­je­vog­ne­ne. De per­so­ner, der le­de­de eft er­forsk­nin­gen af ter­r­or­an­gre­be­ne, vid­ste ik­ke, hvor al­le ind­sat­te en­he­der be­fandt sig – og hvad de la­ve­de. PET ved for lidt om, hvad der sker i de kri­mi­nel­le ban­de­mil­jø­er. PET får ik­ke au­to­ma­tisk at vi­de fra Kri­mi­nal­forsor­gen, når per­so­ner, som er ind­be­ret­tet for ra­di­kal ad­færd i fængs­ler og ar­re­st­hu­se, sæt­tes på fri fod. Hel­ler ik­ke al­le ind­be­ret­nin­ger er til­fl ydt PET om ra­di­kal ad­færd. Po­li­ti­et kun­ne ik­ke straks få en he­li­kop­ter til eft er­søg­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.