Fængs­let for fal­ske pen­ge­sed­ler

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FALSKMØNTNERE

Om­fat­ten­de pro­duk­tion af fal­ske pen­ge­sed­ler sen­der nu to un­ge mænd bag trem­mer.

Mæn­de­ne på hen­holds­vis 20 og 25 år er ons­dag ble­vet va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger ved Ret­ten i Glo­strup, op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

De to blev an­holdt tirs­dag, ef­ter at den ene hav­de for­søgt at kø­be lot­to­kupo­ner for to fal­ske 500- kro­ne­sed­ler hos en køb­mand i Glo­strup. Da po­li­ti­et an­holdt mæn­de­ne, blev der fun­det 152.000 kro­ner i fal­ske 500- og 1.000- kro­ne­sed­ler.

Det var over­våg­nings­bil­le­der af den ene for­mode­de ger­nings­mand, der var i færd med at kø­be lot­to­sed­ler, der brag­te po­li­ti­et på spo­ret af mæn­de­ne. Han blev af­vist af eks­pe­di­en­ten, som kun­ne se, at sed­len var falsk. Da man­den hav­de for­ladt bu­tik­ken, kon­tak­te­de per­so­na­let po­li­ti­et.

» Det er en al­vor­lig for­bry­del­se at pro­du­ce­re fal­ske pen­ge, og det kan man og­så se ud af den me­get hø­je straf­fe­ram­me, der er for at over­træ­de straf­fe­lovens pa­ra­graf 166 om pen­ge­falsk, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Car­sten Jans­son fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.