Øn­ske- num­mer­pla­der skal væ­re bil­li­ge­re

BT - - NYHEDER - Stig Per­son med sin per­son­li­ge num­mer­pla­de. Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Bax Lind­hardt

FARS DYT Thomas Nør­gaard Andersen

Går du med en tan­ke om at sæt­te dit navn, ’ Fars dyt’ el­ler an­dre per­son­li­ge be­ske­der på din num­mer­pla­de, så bli­ver det i frem­ti­den 3.000 kro­ner bil­li­ge­re. I hvert fald hvis det står til skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S).

Skat­te­mi­ni­ste­ren har nem­lig be­slut­tet at frem­sæt­te et lov­for­slag, som in­de­bæ­rer, at pri­sen på øn­ske­num­mer­pla­den sæn­kes fra 11.000 kr. til 8.000 kr.

Mi­ni­ste­rens for­slag skyl­des, at sal­get af num­mer­pla­der med per­son­li­ge præg er me­re end hal­ve­ret si­den 2012, hvor re­ge­rin­gen hæ­ve­de pri­sen fra 6.200 kr. til 11.000 kr.

» La­ve­re af­gift vil øge sal­get af øn­ske­num­mer­pla­der. På den må­de slår vi to flu­er med ét smæk. Vi gør det bil­li­ge­re for bi­li­ster­ne, og så kan vi for­ment­lig øge sta­tens ind­tæg­ter, « si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht i en pres­se­med­del­el­se.

I 2014 valg­te godt 300 dan­ske­re at ud­sty­re bi­len el­ler mo­tor­cy­ke­len med en num­mer­pla­de ef­ter eget valg. I 2010 solg­te Skat 735 sæt num­mer­pla­der.

Der er ik­ke fuld­stæn­dig frit valg af tal og tekst, hvis man kø­ber en øn­ske­num­mer­pla­de. Øn­ske­num­me­ret skal be­stå af mindst to og højst syv lat­in­ske bog­sta­ver el­ler ara­bi­ske tal, og det må ik­ke væ­re eg­net til at væk­ke an­stød el­ler med­fø­re ulem­pe for no­gen. Man kan ek­sem­pel­vis ik­ke frit væl­ge et fir­ma­navn, som ik­ke er ens eget.

Pri­sen for et sæt num­mer­pla­der dæk­ker ret­ten til at bru­ge øn­ske­pla­der­ne i ot­te år. Oveni pri­sen på øn­ske­pla­der­ne skal man læg­ge den nor­ma­le pris for num­mer­pla­der­ne, som i 2015 er 1.180 kro­ner for et sæt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.