Kå­re Schultz bli­ver ny top­chef hos Lund­beck

BT - - NYHEDER -

NYT JOB

Me­di­ci­nal­sel­ska­bet Lund­beck har omsi­der fun­det en ny di­rek­tør. Ef­ter blot en uge uden ar­bejds­gi­ver blev den tid­li­ge­re No­vo Nor­disk- di­rek­tør Kå­re Schultz i går mor­ges præ­sen­te­ret som ny top­chef for Lund­beck.

» Det er mig en stor for­nø­jel­se at kun­ne med­dele, at Kå­re Schultz til­træ­der som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Lund­beck. Hans ene­stå­en­de er­fa­ring fra en im­po­ne­ren­de kar­ri­e­re i me­di­ci­nal­bran­chen gør, at Kå­re Schultz har præ­cis de ret­te kva­li­fi­ka­tio­ner til at hånd­te­re de ud­for­drin­ger, som Lund­beck står over­for, « si­ger Håkan Björ­klund, Lund­becks be­sty­rel­ses­for­mand, i en med­del­el­se. th­mo

Kå­re Schultz smæk­ke­de i sid­ste uge med dø­ren hos No­vo Nor­disk, da det stod klart, at hans drøm om at bli­ve top­chef i den suc­ces­ful­de dan­ske me­di­ci­nal­kon­cern brast. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.