Al­le dy­re­kort: 76.400 kro­ner

Vil du væ­re ( næ­sten) sik­ker på et fyldt sam­le­hæf­te, skal du hand­le for mindst 76.400 kr.

BT - - NYHEDER - Her er di­ne chan­cer for et fyldt sam­le­hæf­te

DY­RE­KORT- GA­TE ti­stik på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Sus­an­ne Dit­lev­sen.

» Man kan kun væ­re 100 pro­cent sik­kert, hvis man kan kø­be al­le kor­te­ne, og jeg tror ik­ke, man kan nå rundt i bu­tik­ker­ne, in­den der har væ­ret nog­le an­dre rundt og kø­be nog­le, « si­ger hun til De­tek­tor.

30 spe­ci­al­kort

De po­pu­læ­re dy­re­kort, som har bil­le­der af al­ver­dens hav­dyr, ud­le­ve­res til kun­der i blandt an­det Føtex og Bil­ka. For hver hund­re­de­kro­ne kun­den bru­ger, ud­le­ve­res en pak­ke med fi­re kort, og et fyldt sam­le­hæf­te kræ­ver alt­så 140 for­skel­li­ge kort.

Ud af de 140 dy­re­kort er 30 så­kald­te spe­ci­al­kort, som der er pro­du­ce­ret fær­re af, og der­for er svæ­re at få fat i. Bør­ne­ne og de­res for­æl­dre en­der der­for med at stå med man­ge ens kort, mens de mang­ler de sjæld­ne kort. Og det er iføl­ge Jo­an Ve­del Andersen, som er mor til to, et stort pro­blem. Der­for har hun skre­vet en of­fi­ci­el kla­ge til For­bru­gerom­buds­man­den, som næ­sten 1.000 for­æl­dre har skre­vet un­der på.

» Det har og­så vist sig, at det til­sy­ne­la­den­de er be­ty­de­ligt svæ­re­re at få det, som kal­des spe­ci­al­kort, i år, « sag­de hun i Af­tens­howet på DR1, hvor hun og­så for­tal­te, at hun har hand­let ind for 32.000 kro­ner, men sta­dig mang­ler fle­re kort, før hæf­tet er fyldt.

Ind­køb for 10.000 bat­ter ik­ke

Iføl­ge Dansk Su­per­mar­ked er der pro­du­ce­ret i alt 87.290.351 al­min­de­li­ge dy­re­kort, hvil­ket sva­rer til ca. 793.548 af hver slags. Der­til kom­mer, at der er pro­du­ce­ret 5.819.357 spe­ci­al­kort, hvil­ket gi­ver ca. 193.978 af hver slags.

Kor­te­ne er blan­det til­fæl­digt, før de er ble­vet sendt ud til bu­tik­ker­ne, og det be­ty­der, at sand­syn­lig­he­den for at kø­be sig til 140 for­skel­li­ge kort er me­get lil­le, for­tæl­ler Sus­an­ne Dit­lev­sen.

» Hvis du kø­ber ind for 10.000 kro­ner, så er sand­syn­lig­he­den sta­dig stort set nul, nem­lig én ud af en mil­li­ard.

Hvis du skal væ­re 50 pro­cent sik­ker på at kø­be dig til al­le kor­te­ne, så skal ha­ve fat i 454 pak­ker og alt­så bru­ge 45.400 kro­ner i en af bu­tik­ker­ne, « si­ger hun.

Byt­te­da­ge lø­ser ik­ke pro­ble­met

Bør­ne­fa­mi­li­er­nes pro­ble­mer med at kø­be sig til fyld­te sam­le­hæf­ter har re­sul­te­ret i, at der for ti­den bli­ver af­holdt hund­red­vis af byt­te­da­ge lan­det over, hvor børn og de­res for­æl­dre kan for­sø­ge at byt­te sig til de sjæld­ne kort. Men iføl­ge Jo­an Ve­del Andersen lø­ser byt­te­da­ge­ne ik­ke pro­ble­met.

» Vi har sam­let så man­ge kort, og al­li­ge­vel har vi ik­ke en­gang nok til at kun­ne byt­te os til re­sten. «

Er man på jagt ef­ter en fyldt map­pe, er det dog en god idé, at mø­de op til en byt­te­dag, for­tæl­ler Sus­an­ne Dit­lev­sen.

» Sand­syn­lig­he­den for at få en fyldt map­pe sti­ger helt ge­val­digt, hvis man går til byt­te­da­ge. Så får man jo mu­lig­hed for at ud­fyl­de de hul­ler, man har i sin map­pe. «

TORS­DAG 7. MAJ 2015 Ar­tik­len er le­ve­ret af DRs De­tek­tor­re­dak­tion. De­tek­tor sen­des på DR2 hver tors­dag kl. 21.

Det er ik­ke let at væ­re for­æl­der til børn, der sam­ler på dy­re­kort – og i hvert fald dyrt, hvis man vil for­bed­re po­der­nes chan­cer. Her mø­des ildsjæ­le på Bil­kas byt­te­dag, hvor spe­ci­al­kor­te­ne ja­ges. Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Stri­ck­er 10.000 kr. .......... En ud af en mia. 20.000 kr. .................................... 0,2 % 30.000 kr. ..................................... 7,7 % 40.000 kr. ................................. 33,8 % 50.000 kr. ................................. 62,7 % 60.000 kr. ................................. 81,7 % 70.000 kr. ................................. 91,6 % 80.000 kr. ................................. 96,3 % 90.000 kr. ................................. 98,4 % 100.000 kr. .............................. 99,3 %

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.