Hun­de­hand­le

Kvin­de sig­tet for van­røgt af 91 hunde. Hun har i åre­vis solgt hval­pe via in­ter­net­tet

BT - - NYHEDER - Sop­hie Kathrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk ma­ma@ bt. dk Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

VAN­RØGT

Maria Christine Mad­sen En 31- åri­ge kvin­de fra Vestsjæl­land drøm­te om en ken­nel langt ude på lan­det, men drøm­men end­te i et møg­be­skidt van­røgt- hel­ve­de. Nu bli­ver hun sig­tet for over­træ­del­se af dy­re­værns­lo­ven.

Det er ik­ke til at und­gå stan­ken. Tung, kval­men­de og nær­mest sød­lig er den var­me luft om­kring den fal­de­fær­di­ge fi­re­læn­ge­de gård, hvor en kvin­de har haft knap 100 hunde bo­en­de. Den over­væl­den­de lugt stam­mer fra gårds­plad­sen, hvor det fly­der med hund­el­or­te. Blandt le­ge­tøj og halv­fær­di­ge byg­ge­pro­jek­ter har hund­e­eks­kre­men­ter­ne ho­bet sig op og er med ti­den ble­vet stam­pet hårdt sam­men og trå­dt ned mel­lem bro­ste­ne­ne.

Hund­e­ne blev fun­det inds­murt i de­res egen af­fø­ring bag af­skær­me­de vin­du­er og lå­ste dø­re.

Eje­ren af de 91 van­røg­te­de hunde, der man­dag af­ten blev fjer­net af po­li­ti­et, har i åre­vis dre­vet ken­nel­virk­som­hed uden til­la­del­se. Nu er hun sig­tet for over­træ­del­se af dy­re­værns­lo­ven og vil mu­lig­vis og­så bli­ve sig­tet for at dri­ve ken­nel uden til­la­del­se.

Kvin­den har gen­nem fle­re år op­dræt­tet hval­pe - pri­mært af ra­cen co­ck­er­s­pa­ni­el - og solgt dem på in­ter­net­tet, blandt an­det i Den Blå Avis, hvor hun har op­ret­tet an­non­cer un­der for­skel­li­ge nav­ne og med for­skel­li­ge te­le­fon­num­re. Fle­re hval­pe har vist sig at væ­re sy­ge.

En af de vær­ste sa­ger

Fun­det af de 91 hval­pe er en af de vær­ste sa­ger om dy­re­van­røgt her­hjem­me i man­ge år.

» Vi har ik­ke tid­li­ge­re haft en sag af så stort et om­gang som den­ne. Ik­ke med så man­ge dyr på én gang i den for­fat­ning, « si­ger Chri­sti­na Lar­sen, der er sous­chef i Dy­re­nes Be­skyt­tel­ses in­ter­nat i Roskil­de.

De 91 hunde le­ve­de en kum­mer­lig til­væ­rel­se i de­res eget skidt på en lan­de­jen­dom syd for Hyl­lin­ge i Vestsjæl­land.

Da po­li­ti­et man­dag af­ten an­kom sam­men med kreds­for­man­den for Dy­re­nes Be­skyt­tel­se, valg­te kvin­den at flyg­te. Først i går meld­te hun sig selv til af­hø­ring hos po­li­ti­et

et er ik­ke før­ste gang, hun er i myn­dig­he­der­nes sø­ge­lys. Kvin­den er tid­li­ge­re kendt af po­li­ti­et i for­bin­del­se med net­op dy­re­mis­hand­ling, og har op­byg­get sig et dår­ligt ry i hund­e­mil­jø­et.

Køb­te døds­syg hvalp

På hund­e­gal­le­ri. dk - et iner­net­forum for hund­e­e­je­re - blev der i 2012 rejst tvivl om, hvor­vidt kvin­dens hand­ler fo­re­gik ef­ter bo­gen. En bru­ger un­dre­de sig over, at hun op­ret­te­de an­non­cer i Den Blå Avis un­der for­skel­li­ge nav­ne og med for­skel­li­ge te­le­fon­num­re.

Fle­re per­so­ner for­tæl­ler på in­ter­net­tet om, hvor­dan de har købt hval­pe af kvin­den, som ef­ter­føl­gen­de vi­ste sig at væ­re sy­ge.

En af dem er Maria, der i 2012 køb­te en døds­syg hvalp af hund­e­hand­le­ren. Hval­pen vi­ste sig at li­de af en livs­far­lig ma­ve­bak­te­rie, som hunde får, hvis de le­ver un­der me­get uhy­giej­ni­ske for­hold el­ler drik­ker gam­melt, stil­le­stå­en­de vand.

Hund­en var tæt på at dø og over­le­ve­de kun tak­ket væ­re hjælp fra dyr­læ­ger.

Det end­te med at ko­ste Maria 65.000 kro­ner i dyr­læ­ge­reg­nin­ger, men da hun vil­le kon­tak­te sæl­ger for at få dæk­ket om­kost­nin­ger­ne, var hund­e­hand­le­ren ik­ke til at få fat på.

» Jeg ind­tal­te 18 be­ske­der og send­te 30 sms- be­ske­der. Da jeg en­de­lig fik fat på hen­de, skæld­te hun mig ud og sag­de, at det var mig, der ik­ke kun­ne ta­ge va­re på min hund, « si­ger Maria, der ik­ke øn­sker sit ef­ter­navn of­fent­lig­gjort.

Hun kla­ge­de over kvin­den til for­bru­ger­kla­ge­næv­net, men fik ik­ke med­hold, for­di der ik­ke fand­tes be­vi­ser for, at hund­e­hand­le­ren van­røg­te­de si­ne dyr.

Da Maria køb­te sin hund, bo­e­de hund­e­hand­le­ren på en lan­de­jen­dom ved Fug­leb­jerg. Af op­lys­nin­ger fra Ting­bo­gen frem­går det, at kvin­den sta­dig er re­gi­stre­ret som ejer af ejen­dom­men. Den står til at ry­ge på tvangs­auk­tion 19. maj.

At kvin­den al­le­re­de var ejer af et fal­de­fær­digt land­sted, af­holdt hen­de ik­ke fra i 2013 at kø­be en ny lan­de­jen­dom ved Hyl­lin­ge til 1,8 mio. kr. sam­men med sin kæ­re­ste, som hun iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har et barn sam­men med.

Ejen­dom­men be­står for­u­den ho­ved­byg­ning af tre læn­ger, som kvin­den ind­ret­te­de til hund­e­op­dræt. Det var i en af dis­se læn­ger, de 91 hunde blev fun­det gå­en­de rundt i de­res eg­ne eks­kre­men­ter.

En na­bo for­tæl­ler, at par­ret gik fra hin­an­den for et års tid si­den, og her­ef­ter be­gynd­te til­væ­rel­sen at smul­dre for den 31- åri­ge.

’ Ulyk­ke­li­ge for­hold’

Brud­det, kom­bi­ne­ret med dår­li­ge øko­no­mi­ske for­hold, kan væ­re det, der har gjort, at kvin­den ik­ke læn­ge­re mag­te­de at ta­ge sig af si­ne dyr.

» Vi er i gang med at un­der­sø­ge hen­des per­son­li­ge for­hold. Der er for­ment­lig ta­le om ulyk­ke­li­ge for­hold, hvor det er vok­set hen­de over ho­ve­d­et. De man­ge hunde er ble­vet ved med at få hval­pe, og til sidst har der væ­ret så man­ge, at hun ik­ke har mag­tet det. Hun har ik­ke kun­net sæl­ge dem el­ler af­hæn­de dem på an­den må­de, og hun har ik­ke næn­net at af­li­ve dem, « for­tæl­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tør, Ni­els Den­ny Sø­ren­sen fra lo­kal­po­li­ti­et i Næst­ved.

Der går fort­sat seks mis­lig­hold­te he­ste i en stør­re la­de på går­den. De er un­de­rer­næ­re­de, har sår fle­re ste­der, og de­res hove har det ik­ke godt.

En kvin­de fra lo­ka­l­om­rå­det har si­den tirs­dag ta­get sig af dy­re­ne.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra den sig­te­de kvin­de.

TORS­DAG 7. MAJ 2015

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.