Storm­løb på kont

Thor­nings chok- plan: Re­ge­rin­gen vil gi­ve bu­tik­ker­ne lov til at af

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Na­ja Dan­da­nell Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RE­DE PEN­GE

’ Ta­ger I kon­tan­ter?’ Den ven­ding kan i frem­ti­den bli­ve stan­dard i dan­ske bu­tik­ker, hvis re­ge­rin­gens for­slag om at til­la­de kon­tant­lø­se bu­tik­ker bli­ver ved­ta­get.

I sin nye vækst­pak­ke fo­re­slår re­ge­rin­gen, at man af­skaf­fer kon­tan­treg­len for re­stau­ran­ter, tøj­for­ret­nin­ger, tank­sta­tio­ner og en ræk­ke an­dre bu­tik­ker, og det be­ty­der, at du må­ske kom­mer til kort, hvis du fra 1. ja­nu­ar næ­ste år kun har kon­tan­ter i pun­gen.

Spa­rer bøvl og pen­ge

» Det er ut­ro­lig om­kost­nings­fuldt for en lang ræk­ke virk­som­he­der at ha­ve kon­tan­ter i bu­tik­ker­ne. Og der er en mas­se ste­der, hvor man ik­ke har brug for dem læn­ge­re, « si­ger er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen ( S).

Med af­skaf­fel­sen af kon­tan­treg­len skal bu­tik­ker ik­ke læn­ge­re af­sæt­te tid til at hen­te byt­te­pen­ge og tæl­le kas­sen op – li­ge­som man vil kun­ne spa­re pen­ge og tid på vag­ter og over­våg­nings­sy­ste­mer.

Hvor stor den be­spa­rel­se er, kan Hen­rik Sass Lar­sen ik­ke på stå­en­de fod sva­re på, men han tror, at ’ gan­ske man­ge’ virk­som­he­der vil gø­re brug af, at de ik­ke læn­ge­re er for­plig­tet til at ta­ge imod kon­tan­ter.

Selv om det har øko­no­mi­ske fordele for bu­tik­ker­ne at drop­pe kon­tan­ter­ne, vur­de­rer Dansk Er­hvervs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jens Klarskov, at det kun er en min­dre an­del, der til en be­gyn­del­se vil ud­fa­se kon­tan­ter­ne.

» Kon­tant­fri mil­jø­er vil gø­re det mu­ligt at af­prø­ve nye in­nova­ti­ve bu­tiks­kon­cep­ter og be­ta­lings­løs­nin­ger uden at skul­le in­d­ar­bej­de de me­get om­kost­nings­tun­ge for­an­stalt­nin­ger, der er nød­ven­di­ge ved hånd­te­ring af kon­tan­ter, « si­ger han i en skrift­lig kom­men­tar.

Re­ge­rin­gens to støt­te­par­ti­er, SF og En­heds­li­sten, er åb­ne for at se på for­sla­get. Par­ti­le­der Pia Ol­sen Dyhr ( SF) er sik­ker på, at bu­tik­se­jer­ne nok skal sør­ge for, at æl­dre sta­dig kan be­ta­le med kon­tan­ter, men En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen har en an­den be­kym­ring.

Al­le skal kun­ne få et kort

» Der er bor­ge­re, der ik­ke kan få et be­ta­lings­kort af ban­ken. Så man bli­ver nødt til så at stil­le krav til ban­ker­ne om, at al­le skal kun­ne få et be­ta­lings­kort, « si­ger hun.

Re­ge­rin­gen fo­re­slår, at man fort­sat skal kun­ne bru­ge kon­tan­ter hos blandt an­det dag­lig­va­re­bu­tik­ker, apo­te­ker, læ­ger, tand­læ­ger, fy­si­o­te­ra­pe­u­ter, po­st­hu­se og i kio­sker og kan­ti­ner of­fent­li­ge sy­ge­hu­se og ple­je­hjem.

Hen­rik Sass Lar­sen un­der­stre­ger dog, at man ik­ke skal un­der­vur­de­re de æl­dre:

Fær­re rø­ve­ri­er

» Det er ik­ke så­dan, at for­di man er æl­dre, så kan man ik­ke fin­de ud af at bru­ge et dan­kort. «

En an­den bonus ved kon­tant­lø­se bu­tik­ker er de an­sat­tes sik­ker­hed, be­to­ner De Kon­ser­va­ti­ves er­hvervsord­fø­rer Bri­an Mik­kel­sen:

» Det vil gi­ve rig­tig me­gen sik­ker­hed for me­get af det per­so­na­le, som er i bu­tik­ker­ne. Der vil væ­re fær­re over­fald, og det vil ad­mi­ni­stra­tivt væ­re me­get let­te­re. «

En gli­de­ba­ne

Men det for­mil­der ik­ke Dansk Fol­ke­par­tis fi­nansord­fø­rer René Christensen, der un­der­stre­ger, at man ’ selv­føl­ge­lig skal kun­ne be­ta­le med den kon­ge­li­ge dan­ske mønt overalt i lan­det’. Han kal­der for­sla­get en gli­de­ba­ne og er ban­ge for, at sed­ler og mønt­er vil bli­ve kørt ud på et si­despor.

Ads­purgt om re­ge­rin­gen er på vej til at af­skaf­fe kon­tan­ter, sva­rer Hen­rik Sass Lar­sen:

» Nej, det er be­folk­nin­gen selv ved at gø­re. Pen­ge­mæng­den fal­der me­get, me­get dra­stisk i de her år. «

TORS­DAG 7. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.