Ca­lyp­so­nis­sen stil­ler op

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

PO­LI­TIK

Ca­lyp­so­nis­sen Jo Jo fra DRs julekalender ’ Nis­ser­nes Ø’ har meldt sig un­der de grøn­ne fa­ner og stil­ler op for Uf­fe El­bæks par­ti i Fyns Stor­kreds.

» Jeg stil­ler op, for­di jeg øn­sker en ny po­li­tisk kul­tur. Der er for me­get mud­der­kast­ning, og det skal hø­re op. Po­li­tik skal ik­ke ba­re hand­le om no­get, der fo­re­går på Chri­sti­ans­borg, men det skal og­så hand­le om, hvor­dan man ud­vik­ler sam­fun­det i en me­re bæ­re­dyg­tig ret­ning, « si­ger Ro­ger Mat­t­hie­sen, som Ca­lyp­so­nis­sen ret­te­li­gen hed­der.

Selv­om Al­ter­na­ti­vets far­ve er grøn, så er Ro­ger Mat­t­hie­sen ik­ke helt grøn udi par­tipo­li­tik, idet han tid­li­ge­re har væ­ret med­lem af SF og støt­tet bå­de En­heds­li­sten og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Al­ter­na­ti­vet kom selv

» Jeg blev prik­ket på skul­de­ren af Al­ter­na­ti­vet. For mig hav­de de den ene­ste po­li­ti­ske dags­or­den, jeg vil­le støt­te. Først skul­le jeg blot væ­re ak­ti­vist, men blev op­for­dret til at stil­le op, « for­tæl­ler Ro­ger Mat­t­hie­sen om bag­grun­den for, at han nu er fol­ke­tings­a­spirant.

Ro­ger Mat­t­hie­sen er ud­dan­net sku­e­spil­ler, men han har og­så en ud­dan­nel­se fra CBS i kom­mu­ni­ka­tion, øko­no­mi og en­gelsk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.