AD­VA­RER MOD H

Sund­heds­sty­rel­sen ad­va­rer nu dan­ske­re, der har skif­tet en be­stemt ty­pe blod­for­tyn­den­de me­di­cin ud med en an­den, om straks at sø­ge læ­ge

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk Tor­ben Bag­ge bag­ge@ bt. dk

AD­VAR­SEL

Ib Nielsen, en pen­sio­ne­ret brand­mand fra Ma­jbøll ved Saks­kø­bing, er blandt de 90.000 dan­ske­re, der er kom­met i stør­re fa­re for at få en må­ske dø­de­lig blød­ning et sted i krop­pen, for­di han er be­gyndt at ta­ge det blod­for­tyn­den­de ko­pi- læ­ge­mid­del War­fa­rin Orion.

Han har el­lers ta­get den sam­me van­te blod­for­tyn­den­de me­di­cin ( Ma­re­van) i 14 år, ef­ter han har væ­ret ramt af to blod­prop­per. Han skif­te­de præ­pa­rat, for­di det var bil­li­ge­re:

» Apo­te­ke­ren fri­ste­de mig til at kø­be War­fa­rin Orion i ste­det for Ma­re­van, som jeg el­lers har ta­get i man­ge år og haft en god ef­fekt af. Men straks steg mi­ne blod­vær­di­er fa­re­tru­en­de. Jeg sy­nes, det er bå­de for­ar­ge­ligt og skan­da­løst, at pa­tien­ters liv brin­ges i fa­re på den må­de, « si­ger Ib Nielsen.

I Sund­heds­sty­rel­sen har man i lø­bet af det sid­ste par må­ne­der mod­ta­get et sti­gen­de an­tal al­vor­li­ge ind­be­ret­nin­ger fra pa­tien­ter, der - li­ge­som Ib Nielsen - har skif­tet Ma­re­van el­ler Wa­ran ud med War­fa­rin Orion - og omvendt.

Ind­be­ret­nin­ger­ne er gan­ske al­vor­li­ge og om­fat­ter blød­nin­ger, fa­re­tru­en­de blod­vær­di­er og et en­kelt døds­fald. Bi­virk­nin­ger, der el­lers ik­ke bur­de op­stå, når apo­te­ker­ne ud­skif­ter et præ­pa­rat med en ko­pi, for­di det er bil­li­ge­re, har nu få­et Sund­heds­sty­rel­sen til at ud­sen­de en ad­var­sel: De dan­ske­re, der har få­et ud­skif­tet de­res præ­pa­rat, bør med det sam­me sø­ge læ­ge og få må­lt de­res så­kald­te INR- vær­di­er ( blod­vær­di­er, red.).

Au­to­ma­tisk om­byt­ning

» Hvis vi hav­de kendt si­tu­a­tio­nen, som den er nu, så hav­de vi ik­ke til­ladt den au­to­ma­ti­ske om­byt­ning, som fin­der sted på apo­te­ker­ne. At vi re­a­ge­rer nu, skyl­des de rap­por­te­rin­ger, vi har få­et, « si­ger over­læ­ge i Sund­heds­sty­rel­sens god­ken­del­ses­af­de­ling Jens Hei­ster­berg, der vur­de­rer, at ca. 90.000 dan­ske­re ta­ger blod­for­tyn­den­de me­di­cin med ind­holds­stof­fet war­fa­rin.

Når blod­vær­di­er­ne - el­ler hvad man i fag­s­prog kal­der INR- vær­di­er - er usta­bi­le, er der al­vor­lig fa­re for f. eks. en blød­ning i ma­ven med et stort tab af blod el­ler må­ske en blod­prop i hjer­nen. Iføl­ge Hjer­te­for­e­nin­gens forsk­nings­chef, pro­fes­sor Gun­nar Gisla­son, er det ’ be­kym­ren­de’ med de ind­be­ret­nin­ger, der ind­til nu har væ­ret:

Me­get be­kym­ren­de

» Det er nød­ven­digt, at Sund­heds­sty­rel­sen nu kig­ger in­dad og ser på, hvor­dan man vil und­gå en lig­nen­de si­tu­a­tion i frem­ti­den. Det er me­get be­kym­ren­de og sæt­ter streg un­der, at man bør væ­re me­get om­hyg­ge­lig med me­di­cin, der har så dra­sti­ske bi­virk­nin­ger. Man kan jo spør­ge sig selv, om de har væ­ret det i det­te til­fæl­de, « si­ger forsk­nings­che­fen.

Iføl­ge pro­fes­sor og hjer­te­læ­ge ved Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal Gorm B. Jensen må ko­pi­præ­pa­ra­ter højst va­ri­e­re med 20 pro­cent fra det ori­gi­na­le pro­dukt med hen­syn til vir­ke­me­ka­nis­me, op­ta­ge­lig­hed i krop­pen, ned­bryd­nings­tid med vi­de­re.

» Det er så­dan, at bå­de den sam­me per­son, og al­le per­so­ner, op­ta­ger me­di­cin i krop­pen på for­skel­lig vis. Op­ta­ge­lig­hed kan f. eks. af­hæn­ge af, om vi ta­ger pil­ler­ne mor­gen el­ler af­ten og af, hvad vi spi­ser, « si­ger han.

Net­op dis­se fak­to­rer frem- hæ­ver Sund­heds­sty­rel­sen og­så selv, når de skal for­kla­re de al­vor­li­ge ind­be­ret­nin­ger:

Slå koldt vand i blo­det

TORS­DAG 7. MAJ 2015 » Der er god grund til at slå koldt vand i blo­det. Når vi ser dis­se æn­drin­ger i blod­prø­ve­tal­le­ne, kan det li­ge så godt skyl­des, at det er en me­di­cin, der vir­ker for­skel­ligt over tid, og som kan bli­ve på­vir­ket af den mad, man ind­ta­ger. Vi ved f. eks., at K- vi­ta­min i ko­sten kan på­vir­ke virk­nin­gen af den blod­for­tyn­den­de me­di­cin, « si­ger over­læ­ge Jens Hei­ster­berg.

Apo­te­ker­ne må nu ik­ke læn­ge­re ud­le­ve­re den blod­for­tyn­den­de me­di­cin War­fa­rin Orion i ste­det for mær­ker­ne Ma­re­van el­ler Wa­ran - og omvendt, op­ly­ser sty­rel­sen. Som pa­tient kan man dog ro­ligt fort­sæt­te med at ta­ge den på­gæl­den­de me­di­cin, hvis ens blod­vær­di­er er sta­bi­le. Den pen­sio­ne­re­de brand­mand Ib Nielsen fra

Sund­heds­sty­rel­sen op­for­drer dan­ske­re, der har få­et en be­stemt ty­pe blod­for­tyn­den­de me­di­cin til at få tjek­ket de­res så­kald­te INR- vær­di­er, der kan for­tæl­le, om man er i fa­re for at ud­vik­le blod­prop. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.