HJER­TE­ME­DI­CIN

GU­I­DE: TAG BLOD­FOR­TYN­DEN­DE ME­DI­CIN UDEN RI­SI­KO

BT - - NYHEDER - El­ler Tekst: Heidi Pe­der­sen

TORS­DAG 7. MAJ 2015

SÅ­DAN VIR­KER BLOD­FOR­TYN­DEN­DE ME­DI­CIN

Ma­jbøll er dog ik­ke i tvivl om sin fo­re­truk­ne me­di­cin. Han er i al hast skift et til­ba­ge til det gam­mel­kend­te mid­del Ma­re­van:

» Jeg hå­ber der­med at væ­re ude af ri­si­kozo­nen, men det un­drer mig sta­dig, at man skal lø­be så­dan en ri­si­ko med mid­ler, der bur­de vir­ke ens, « fast­slår han.

Blod­for­ty nden­de

me­di­cin vir­ker ved at hæm­me blo­dets ev­ne til at størk­ne. Det bru­ges til at fore­byg­ge el­ler be­hand­le blod­prop­per for­skel­li­ge ste­der i krop­pen, som f. eks.

hjer­nen, lun­ger­ne be­ne­ne.

Blod­for­ty nden­de be­hand­ling er for­skel­lig alt eft er, om den skal be­hand­le el­ler fore­byg­ge blod­prop i pulsår­er­ne el­ler i ve­ner­ne i blod­kredslø­bet. Tal med din læ­ge om, hvil­ken blod­for­ty nden­de be­hand­ling der er den bed­ste for dig. Den hyp­pig­ste blod­for­ty nden­de be­hand­ling her­hjem­me er Ma­re­van og War­fa­rin Orion.

VIR­KER DIN ME­DI­CIN?

Man må­ler me­di­ci­nens blod­for­ty nden­de ev­ne med så­kald­te INR- vær­di­er, der vi­ser, hvor me­get blod­størk­ning­sti­den er ste­get i for­hold til det nor­ma­le. For de fl este pa­tien­ter skal INR- vær­di­en lig­ge mel­lem 2 og 3. For nog­le lidt hø­je­re. Det er vig­tigt, at di­ne INR- tal er så godt re­gu­le­ret som mu­ligt.

de er for la­ve, er dit blod ik­ke ty ndt nok, og du er ik­ke godt nok be­skyt­tet mod blod­prop­per.

de er for hø­je, er ri­si­ko­en for blød­ning øget, for­di blo­det er for ty ndt. Sørg der­for jævn­ligt for at få må­lt di­ne INR- vær­di­er hos læ­gen.

Hvis

Hvis

Har

du skift et fra præ­pa­ra­tet Ma­re­van el­ler Wa­ran til War­fa­rin Orion ( og omvendt), skal du sør­ge for, at få kon­trol­le­ret di­ne INR- vær­di­er, da de kan ri­si­ke­re at væ­re ble­vet usta­bi­le.

Du

må ik­ke stop­pe el­ler æn­dre din blod­for­ty nden­de be­hand­ling uden at ha­ve kon­sul­te­ret en læ­ge.

af blod­for­ty nden­de me­di­cin, der in­de­hol­der stoff et war­fa­rin, ned­sæt­tes, når du spi­ser Kvi­ta­min­hol­dig mad. Det gæl­der f. eks. kål, broc­co­li, le­ver og for­skel­li­ge kost­tilskud. At du spi­ser fø­de­va­rer med K- vi­ta­min in­di­mel­lem be­ty der ik­ke no­get, selv­om du er i be­hand­ling.

spi­ser du det dag­ligt i f. eks. en uge, mind­skes den blod­for­ty nden­de eff ekt. Af ukend­te år­sa­ger mind­sker avo­ca­do og­så virk­nin­gen af war­fa­rin.

K- vi­ta­min

fi ndes især i kål, broc­co­li, spi­nat, kikær­ter, so­japro­duk­ter, tang, ro­sen­kål, bladsa­lat, grøn­kål og spids­kål.

er det at und­gå plud­se­li­ge æn­drin­ger i ko­sten, som f. eks. at spi­se ual­min­de­lig sto­re mæng­der dyb­grøn­ne sa­la­ter som ruco­la og ro­ma­no.

Vig­tigst

Fi­ske­o­lie

kan godt be­nyt­tes sam­ti­dig med blod­for­ty nden­de be­hand­ling. Men det kan mu­lig­vis for­stær­ke den blod­for­ty nden­de virk­ning, så blød­ning­sti­den for­læn­ges. Der­for an­be­fa­les det, at man ta­ler med læ­gen, in­den man gør brug af hø­je­re do­ser.

Apo­te­ket

Ta­ger

du blod­for­ty nden­de me­di­cin med ind­holds­stoff et war­fa­rin, er der en ræk­ke fak­to­rer, som kan på­vir­ke eff ek­ten af din me­di­cin ne­ga­tivt, og som du især bør væ­re op­mærk­som på.

skal iføl­ge reg­ler­ne al­tid til­by­de pa­tien­ten det bil­lig­ste ko­pi­mid­del med et be­stemt vir­ke­stof, men læ­gen og pa­tien­ten har ret til at væl­ge et an­det.

af ko­pi­me­di­cin - i fags­pro­get kaldt ge­ne­ri­ka - skal over­for Sund­heds­sty rel­sen do­ku­men­te­re det sam­me med hen­syn til læ­ge­mid­lets ke­mi­ske og far­ma­ceu­ti­ske frem­stil­ling, ren­hed og hold­bar­hed som et nyt ori­gi­nalt læ­ge­mid­del.

Pro­du­cen­ter­ne

Virk­nin­gen

Men

KDer

kan væ­re ri­si­ko for at for­læn­ge blød­ning­sti­den, hvis man ta­ger in­ge­fær ( for­ment­lig en do­sis over 5 gram dag­ligt) sam­ti­dig med blod­for­ty nden­de be­hand­ling. De krav, som Sund­heds­sty rel­sen stil­ler, er på høj­de med de krav, som an­dre eu­ro­pæ­i­ske læ­ge­mid­del­myn­dig­he­der stil­ler, og er ba­se­ret på fæl­les eu­ro­pæ­isk lov­giv­ning.

vig­tig­ste krav til et ko­pi­mid­del er, at det af­gi­ver det ak­ti­ve

Det

Krop­pen har et en­zym­sy­stem, der er an­svar­ligt for at ned­bry­de om­kring en tred­je­del af al­le læ­ge­mid­ler. Men gra­pe­frugt blo­ke­rer en­zy­met, så det ik­ke kan ned­bry­de den blod­fo­ty nden­de me­di­cins vir­ke­stoff er. Der­med bli­ver ri­si­ko­en for, at man får bi­virk­nin­ger, for­stær­ket. Und­gå der­for at spi­se gra­pe­frugt sam­men med din me­di­cin. En gen­stand dag­ligt på­vir­ker ik­ke din be­hand­ling, men stør­re mæng­der al­ko­hol kan gø­re den usta­bil. Sørg der­for for, at din ind­ta­gel­se ik­ke svin­ger for me­get el­ler er for højt.

AD­VAR­SEL

HUSK

KRAV TIL KO­PI­ME­DI­CIN

stof til krop­pen i sam­me mæng­de og med sam­me ha­stig­hed som det ori­gi­na­le pro­dukt.

for ik­ke at be­gyn­de med ny me­di­cin, uden at din læ­ge får be­sked om det. Det gæl­der f. eks. og­så smer­testil­len­de me­di­cin i hånd­køb, som kan på­vir­ke den til­sig­te­de eff ekt af din blod­for­ty nden­de me­di­cin.

hvid­løg kan for­stær­ke den blod­for­ty nden­de virk­ning. Det an­be­fa­les der­for, at man ta­ler med læ­gen, in­den man be­gyn­der på hvid­løgstilskud. Du kan dog godt spi­se hvid­løg i ma­den, uden at det får be­ty dning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.