Solgt, 58 mio. kr.

Mil­li­o­ner­ne rul­ler igen i det stor­kø­ben­havn­ske whi­sky­bæl­te

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 7. MAJ 2015

BOLIGHANDEL

Sid­ste år løb prins Joachim med hæ­de­ren som Dan­marks frem­me­ste liebha­ver, da han be­tal­te 34,5 mil­li­o­ner kro­ner for en vil­la i Klam­pen­borg, men i år skal der me­re til at vip­pe num­mer ét af pin­den.

Iføl­ge nye da­ta fra ting­lys­nin­gen blev en pragtvil­la på Ved­bæk Strand­vej 484 nem­lig solgt for 58 mil­li­o­ner kro­ner i mid­ten af marts, skri­ver bo­liga. dk.

Det er årets hidtil dy­re­ste vil­la­han­del, og med den svim­len­de pris på ejen­dom­men, som blev solgt af Ny­bo­lig Char­lot­ten­lund, ryk­ker hand­len helt op i top­pen over de stør­ste vil­la­køb i de se­ne­re år.

Så­le­des skal man til­ba­ge til 2010 for at fin­de et hø­je­re be­løb i en han­del mel­lem pri­va­te. Den­gang be­tal­te er­hvervs­man­den Kar­sten Ree 70 mil­li­o­ner kro­ner for en prag­te­jen­dom et par husnum­re læn­ge­re hen­ne, på Ved­bæk Strand­vej 478.

Den nye ejer af ejen­dom­men på Ved­bæk Strand­vej 484 er skibs­re­der Jo­han We­dell- We­dells­borg, som har over­ta­get nøg­ler­ne fra mo­de­mil­li­o­næ­ren Ole Damm.

Den­ne køb­te den 3.293 kva­drat­me­ter sto­re grund med di­rek­te ad­gang til van­det af Kar­sten Ree i 2010 for 27,5 mil­li­o­ner kro­ner og fik op­ført et hus på 530 kva­drat­me­ter, som stod fær­digt i 2012 og alt­så blev solgt tre år se­ne­re. I den gam­le salgs­op­stil­ling for grun­den blev den be­skre­vet som ’ en af de bedst be­lig­gen­de grun­de på den mest at­trak­ti­ve stræk­ning på Ved­bæk Strand­vej’.

Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste vil­la­han­del blev iføl­ge Bo­liga fo­re­ta­get i 2008, da eks­bok­se­ren Hans Hen­rik Palm køb­te it- mil­li­o­næ­ren Erik Dam­gaards palæ på Ham­bros Al­lé for 75 mil­li­o­ner kro­ner. BNB

Den nye ejer af ejen­dom­men

på Ved­bæk Strand­vej 484 er skibs­re­der Jo­han We­dell

We­dells­borg. Fo­to: Ny­bo­lig Char­lot­ten­lund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.