Ke­mi­ka­li­er stop­per ski­fer­bor­ing ef­ter halvan­den dag

BT - - NYHEDER -

ENER­GI

» Jeg sy­nes, det er rig­tig ær­ger­ligt, og det er no­get, jeg er me­get skuf­fet over. «

Så­dan si­ger for­man­den for plan- og mil­jø­ud­val­get i Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne, Anders Brandt Sø­ren­sen ( S), ef­ter det er kom­met frem, at sel­ska­bet To­tal, der står for prø­ve­bor­in­ger ef­ter ski­fer­gas i Vend­sy­s­sel, har brugt et ik­ke­god­kendt ke­mi­ka­lie.

Ener­gi­sty­rel­sen har sat en fo­re­lø­big stop­per for bor­in­gen kun halvan­den dag ef­ter, den blev ind­ledt, da det fran­ske sel­skab har brugt ke­mi­ka­li­et Null Fo­am, uden at det på for­hånd er ble­vet op­lyst.

» To­tal har brugt et ke­mi­ka­lie, som ik­ke er god­kendt i den vvm ( re­de­gø­rel­se om vur­de­ring af virk­nin­ger på mil­jø­et, red.), som by­rå­det har valgt at god­ken­de for den her prø­ve­bor­ing. Hvor­for de har gjort det, må du spør­ge To­tal om. Jeg sy­nes det er ret dumt, « si­ger Anders Brandt Sø­ren­sen.

Sta­ten har til­sy­net

Anders Brandt Sø­ren­sen un­der­stre­ger, at det er vig­tigt, at sta­ten fø­rer nø­je til­syn med bor­in­gen, da kom­mu­nen ik­ke har res­sour­cer­ne.

» Vi har al­le­re­de af­talt med sta­ten, at den på­ta­ger sig den frem­ti­di­ge vvm. Det er vi rig­tig gla­de for. Det her vi­ser, at det ik­ke har væ­ret li­ge­gyl­digt, når vi har sagt, at sta­ten skal ta­ge sig af den her op­ga­ve, « si­ger Anders Brandt Sø­ren­sen, der og­så un­der­stre­ger, at kom­mu­nen skær­per den frem­ti­di­ge kon­trol.

Før bor­in­gen kan gen­op­ta­ges, skal Null Fo­am un­der­sø­ges. BNB

Det lyk­ke­des ik­ke for de­mon­stran­ter­ne, men nu har det fran­ske ener­gi­sel­skab To­tal spændt ben for sig selv ved at bru­ge et ik­ke­god­kendt ke­mi­ka­lie. Ar­kiv­fo­to: Thomas Vint­her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.