In­gen pen­ge til syg kunst

BT - - NYHEDER - BNB

Re­gion Midtjyl­land må ik­ke dri­ve det læn­ge­re, og Aar­hus Kom­mu­ne kan og vil ik­ke over­ta­ge ud­gif­ten.

Der­med sy­nes lø­bet at væ­re kørt for Mu­se­um Ovarta­ci, der gen­nem me­re end hund­re­de år har op­byg­get en kunst­sam­ling skabt af pa­tien­ter på Psy­ki­a­trisk Ho­spi­tal i Ris­skov, og som med si­ne 7.000 vær­ker er det stør­ste af sin art i Eu­ro­pa, skri­ver År­hus Stift­s­ti­den­de.

Si­den struk­tur­re­for­men i 2007 har re­gio­nen dre­vet mu­se­et, men har nu, hvor den står over for mas­si­ve be­spa­rel­ser, fun­det ti­den in­de til at sæt­te en stop­per for den iføl­ge re­gions­rå­ds­for­mand Bent Han­sens ( S) ’ ulov­li­ge prak­sis’.

Det er ik­ke en re­gio­nal op­ga­ve at dri­ve et mu­se­um, og der­for ind­led­tes sid­ste år for­hand­lin­ger med Aar­hus Kom­mu­ne med det for­mål at fin­de løs­nings­mo­del­ler, men i et brev fra en enig magi­strat til Bent Han­sen mel­der kom­mu­nen nu hus for­bi.

Al­le sce­na­ri­er er iføl­ge borg­me­ster Jacob Bunds­gaard ( S) og rå­d­mæn­de­ne for­bun­det med ud­gif­ter, som kom­mu­nen ik­ke ser sig i stand til at dæk­ke. Reg­nin­gen og an­sva­ret for en red­ning af mu­se­et hvi­ler ale­ne på re­gio­nen.

Mens bå­de re­gion og kom­mu­ne alt­så har ka­stet hånd­klæ­det i rin­gen, er der sta­dig liv i be­stræ­bel­ser­ne på at red­de mu­se­et og dets rej­se i sin­det. Den lo­ka­le ejen­doms­ud­vik­ler Steen Men­gel er pa­rat med en hjæl­pen­de øko­no­misk hånd, og og­så Me­di­cin­hi­sto­risk Sel­skab for Fyn og Jyl­land hå­ber at kun­ne sam­le pa­tient­for­e­nin­ger og fon­de om et ny­byg­ge­ri ved Skej­by Sy­ge­hus.

Mia Lej­sted le­der Mu­se­um Overta­ci, der er tru­et af luk­ning. Ste­det er opkaldt ef­ter Lou­is Marcus­sen – med kunst­ner­nav­net Ovarta­ci – som var ind­lagt på Psy­ki­a­trisk Ho­spi­tal i Ris­skov. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.