9- ÅRIG MIS ET: PO­LI­TI

Mor og sted­far til­talt for grove sex- over­greb på niårig pi­ge

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk jves@ bt. dk

MISBRUGT

Jonas Ve­ster For de fle­ste dan­ske­re er Ska­gen for­bun­det med som­mer, fi­ske­fri­ka­del­ler på hav­nen og et be­søg på Gre­nen. Men skal man tro et ankla­ge­skrift fra Nord­jyl­lands Po­li­ti, så var en nu 10- årig pi­ges til­væ­rel­se i det nord­jy­ske fe­ri­e­pa­ra­dis et sandt hel­ve­de, præ­get af voldtæg­ter og an­dre seksu­el­le over­greb.

Man­dag be­gyn­der rets­sa­gen mod pi­gens mor, 53- åri­ge HBJ, og sted­far, 52- åri­ge GH, der er til­talt for ad­skil­li­ge seksu­el­le over­greb på pi­gen.

Sted­fa­de­ren har iføl­ge ankla­ge­skrif­tet, som BT har få­et ak­tind­sigt i, vold­ta­get den lil­le pi­ge mindst tre gan­ge. Mo­de­ren er til­talt for med­vir­ken til voldtæg­ter­ne, for­di hun hav­de kend­skab til, at over­gre­be­ne fandt sted, men und­lod at gri­be ind.

Par­ret er des­u­den til­talt for grove til­fæl­de af blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se mod pi­gen, li­ge­som de iføl­ge ankla­ge­skrif­tet har haft an­den køns­lig om­gang end sam­le­je med hen­de. Over­gre­be­ne fandt iføl­ge ankla­ge­skrif­tet sted i pe­ri­o­den ja­nu­ar til ok­to­ber 2014 i fa­mi­li­ens hjem på en stil­le vil­la­vej i Ska­gen, da pi­gen var blot ni år gam­mel.

Ef­ter yder­li­ge­re ef­ter­forsk­ning ud­fær­di­ge­de an­kla­ge­myn­dig­he­den den 4. maj i år et til­lægs­ankla­ge­skrift. Af det frem­går det, at GH og HBJ og­så bli­ver til­talt for at ha­ve for­an­le­di­get, at fle­re ui­den­ti­fi­ce­re­de mænd har vold­ta­get den lil­le pi­ge i par­rets hjem. Det var mo­de­ren og sted­fa­ren der ar­ran­ge­re­de mø­de­r­ne, som de iføl­ge ankla­ge­skrif­tet og­så over­væ­re­de.

’ Det ul­ti­ma­ti­ve svigt’

» Det er det ul­ti­ma­ti­ve svigt. Det er be­vi­set på, at der in­gen kær­lig­hed er til det barn. At bar­net bli­ver re­du­ce­ret til en ting, der kan lå­nes ud, « si­ger Lis­beth Zor­nig Andersen fra Hu­set Zor­nig, der ar­bej­der for at hjæl­pe so­ci­alt ud­sat­te.

Hun un­der­stre­ger, at den nu 10- åri­ge pi­ge har brug for te­ra­pi, der kan hjæl­pe hen­de til at be­ar­bej­de de trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser.

» Der er rig­tig me­get for det her barn at ar­bej­de med. Jeg hå­ber, at hun får hjælp fra nog­le pro­fes­sio­nel­le, der for­står, at det ik­ke er no­get, man ba­re li­ge kan fik­se. Hun har brug for hjælp fra nog­le men­ne­sker, der har den ret­te eks­per­ti­se, « si­ger Lis­beth Zor­nig Andersen.

HBJs for­sva­rer Sø­ren Beck­er­mann op­ly­ser til BT, at hans kli­ent af­vi­ser al­le an­kla­ger.

» Hun næg­ter sig skyl­dig, « si­ger Sø­ren Beck­er­mann, der ik­ke øn­sker at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re.

Det sam­me er til­fæl­det med GH, for­kla­rer hans for­sva­rer Axel Staus­gaard Pal­le­sen.

» Han næg­ter det, han er til­talt for. Han har det rig­tig skidt. Hvis man er til­talt for no­get, man ik­ke har gjort, så er det klart, at man har det skidt, « si­ger for­sva­re­ren.

Dybt cho­ke­ret over an­kla­ger

Axel Staus­gaard Pal­le­sen for­tæl­ler, at hans kli­ent er en helt al­min­de­lig fa­mi­lie­far med tre voks­ne børn. Han har al­drig tid­li­ge­re væ­ret dømt for seksu­el­le over­greb, og GH er iføl­ge for­sva­re­ren dybt cho­ke­ret over an­kla­ger­ne.

» Han er dybt ry­stet, han aner in­gen­ting om det. Han næg­ter det he­le, og det er ef­ter min me­ning med god grund, « si­ger for­sva­re­ren.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger flyt­te­de HBJ for cir­ka halvan­det år si­den ind hos GH, der gen­nem fle­re år har bo­et i hu­set. I ok­to­ber blev pi­gens mor an­holdt, og se­ne­re an­holdt po­li­ti­et og­så sted­fa­de­ren.

Ef­ter an­kla­ge­myn­dig­he­dens op­fat­tel­se er det ik­ke før­ste gang, HBJ har misbrugt et af si­ne børn. HBJ har og­så en æl­dre dat­ter, som i dag er 23 år, og iføl­ge til­lægs­ankla­ge­skrif­tet blev hun i pe­ri­o­den 2000 til 2002 vold­ta­get af en ik­ke nær­me­re iden­ti­fi­ce­ret mand. Over­gre­bet fandt sted, da pi­gen var mel­lem ni og 11 år gam­mel. Mo­de­ren er til­talt for med­vir­ken til voldtægt på den æld­ste dat­ter, for­di hun over­væ­re­de voldtæg­ten, men und­lod at gri­be ind.

Der er af­sat fi­re rets­da­ge til sa­gen, som fo­re­går ved Ret­ten i Hjør­ring. Nor­malt be­hand­les sa­ger af den­ne ty­pe af et næv­nin­ge­ting, men det har par­ret fra­valgt. Det er der­for en juri­disk dom­mer og to doms­mænd, der skal vur­de­re de uhyg­ge­li­ge an­kla­ger mod par­ret.

Straf­fe­ram­men for voldtægt mod et barn un­der 12 år går op til 12 års fængsel.

TORS­DAG 7. MAJ 2015

Det er på den­ne stil­le vil­la­vej i fe­ri­e­by­en, at de vold­som­me over­greb iføl­ge ankla­ge­skrif­tet har fun­det sted.

Fo­to: Jonas Ve­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.